eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.62

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 50-51
Nummer: 62


<-Forrige . Indhold . Næste->

62.

24 Jan. 1626.

Skøde paa Christian Ulrik Gyldenløves Gaard paa Nytorv og tilhørende 24 Smaahuse, samt 2 Huse i St. Clemensstræde.

Christian IV skøder »thill oss elskelige Bertholomeus Hagensen, vor prouiantskriffuer, och hans arffuinger en vor och cronens gaard medt 24 woninger och boeder vdj vor kiøbstedt Kiøbenhaffn, ligendis vesten for det Nythorv, och er vdj sin lengde og brede som epther følger: lengden paa samme eiendomb langs vdt till det Ny thorgh fra Christoffer Brehmers gaard och till hiørnitt modt Suenestreditt aff nør och i sønder er itt hundredt otte allne, fra samme hiørne och till byens huse, som stadtzens thienner nu iboer, paa den østre side forskrefne boer er sytten allen en quartier en finger brett, paa den vestre side fra forskrefne byens boeder och till hiørnedt imodt Kattesundt, aff øster i vester, er thi allen j quarter, fra forskrefne hiørne aff sønder i nør langs vdt till adelgaaden i Kattesundt till Niels Lauritzens hus er itt hundrede halffsiette och thrediuge allne en halff quartter, lengden paa samme eigendomb fra det Nytorgh igienom

III s.50

gaarden, haffuen och wdt till Kattesundtt aff øster i vester er itt hundredt thretan allen threj quarter en finger brett, breden fra Christopher Brehmers grund igiennom gaarden och till forskrefne byens boeders grundt, aff nør i sønder, er itt hundredt sex allen halff thredie quartter, lengden igiennom de nederste boeder vdt till Nytorgh paa den sønder ende igienom gaaden, hauffue och de boeder vdt till Kattesundt aff Øster i wester er otte och firesindstiuffue allen, lengden igienom den nederste och sønderste voningh vdt till det Nythorgh aff øster i wester till byens waaningers grundt er femb och thiuffue allen en quarter, fra det vester hiørne aff byens husis eiendomb i forskrefne Suenestrede och langs op i hauffuen till Neclauis Pedersens husis tagdrob aff sønder i nør er itt hundrede halff siu[n]de och threduffue allen en halff quarter, fra forskrefne Neclaus Pedersens hiørnestolpe och till Christopher Bremmers grundt och planckuerck fra wester i øster er itt halffhundrede halffthredie allen tho finger brett, fra Knudt Christophersen snedickers hiørnestolpe och husgauffl och tiil forskrefne Bartholomeus Hogensens wedhammer aff nør i sønder er en och thiuffue allen en finger brett, fra forskrefne Knudt Snedickers grundt langs vdt med Christopher Bremmers jordt och planckeverck och sønder till hauffuen, gaardens husis hiørnestolpe, er thretan allen ringer ij finger bred, noch thuende woninger i S. Clemendtz strede, breden paa paa samme thuende boeder vdt till adelgaaden aff vester fra Laughe Kockis hus och i øster till Knudt Snedickers hus er syten allen en quarter tho finger bredt, lengden paa samme thuende boeders grundt fra adelgaaden aff igienom gaarden aff nør i sønder till Bartholomeussis haffue er halffsetthe och threduffue allen halffanden finger bredt, breden bagh i gaarden paa samme boeders grund, som den nu indhegnidt er, aff øster i vester, er femten allen en halff quarter en finger bredt, med huis bygning der nu paa staar, huilchen forskrefne gaard« osv. Giffuit Wolffbøttell den 24 januarj anno 1626.

Sæl. Registre XVIII. 85-87.

III s.51

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 11 20:24:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top