eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.596

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 372-373
Nummer: 596


<-Forrige . Indhold . Næste->

596.

2 Juni 1651.

Ladegaardsmarken overdrages til 20 Hollændere.

Frederik 3 bevilger Dirick Clausøn Reiners, Johan Chorneisøn, Peyter Jackopsønn, Claus Sigbracktsønn, paa deris egen och sextenn deris medconsorters veyne ladegaarden her for vor kiøbsted Kiøbenhaffnn med effterfølgende conditioner.

1. At de maa nyde forbemelte ladegaards marcker och alt dets tilleg vdi ager och eng, waat och tørt, saa wel det som indheynit er och forfindis, søerne och dammerne vndtagenn, som derpaa marchen eller ved forbemelte ladegaard findis, huilcke wi os alle wil haffve os forbeholdenn till at bruge och beholde, for dem och deris effterkommere till evindelig eyendom for 700 rdr. aarlig affgifft eller och derfor at leffvere vdi steden till voris hoffhaltunng huis ware som hos dennem kand tilveyebringis for effterskrefne pris, nemlig en kalff, som er maanit gammel, for 4 rdr., 1 lamb for 1 rdr., j pd. fersk smør for 8 skillinng danske, j paatte sød melck for j skillinng danske, 2 paatter suuer melck j skillinng danske. Herforvdenn skal de och deris effterkommere leffvere till voris befalings mand paa wort slaat Kiøbenhaffnn och hans effterkommere huis hans formand tilfornn aff hans ladegaard till deris huusholding beckommit haffuer, som er vgentlig 4 pund smør, 16 paatter suuer melck, 12 paatter sød melck. 2. Skal de være forplickt at opbygge en bye paa 20 gaarder paa samme ladegaards marck, huor dennem plads dertill wdwiisis, eller dennem forløffvis plads der till at opsøge, huorimod dennem och deris

III s.372

effterkommere skall wære tilladt at nyde der de privilegier, som de och deris forfædre vdi dend Hollandske bye paa Amager nødt och hafft haffve, ey heller skal dem anden tønge eller besuering paaleggis med tiende at vdgiffve aff deris korn eller queg entenn till bisp, proffst eller deynen, dog skall de tiltenckt och forbunden være, om sommeren naar behoff giørs, at gresse huis øxen och lamb, som til woris hoffhaltungs fornødenhed indkiøbis och effterhaanden slacktis skall, paa 8 eller 14 dags tid, dog at vors kiøkenskriffuer bestiller, lønner och betaler dennem, som forbemelte queg desmedler tid wockter och i ackt tager. Her forudenn skal de om vinterenn paa foer holde øxen, faar och lam, som till hoffholdingenn bestillis och brugis, och da skal med betalingen forholdis ligesom i Peder Suenskis tid, som forskreffne ladegaard nest for dennem i forpacktninng hafft haffuer effter dend med hannem oprettede contractis widere indhold skeet er, dog ville vi naadigst med tallit paa forbemelte øxenn, faar och lamb det lideligste muligt er och kand være alting moderere lade. 3. Wille vi naadigst bevilge dennem at bruge de store huuse der paa ladegaarden, indtil vi selff dennem behøffvendis vorder, mens de smaa huse der sammesteds maa dennem forundis, naar de nedbrydis, till hielp at bygge med. 4. Huad kirckenn sig belanger, som de der begierer att haffve bøggett, da wille wi dennem till deris bygning effter tidernes och midlernis beskaffenhed, efftersom vi naadigst ackter for gaat, til hielp komme, mens broer, bomme och gierder skal [de] alt, saa wit forbemelte ladegaardsmarcker strecker och fornøden giøris, paa egen bekaastninng selff endtferdige lade och wed mackt holde. 5. Skall de och deris effterkommere wære forskaanit for ald hoffverie och reyser at giøre vndtagendis naar woris faddebord fløttis. Forbydenndis etc. Hafniæ dend 2 junij 1651.

Sæl. Registre XXIII. 93-94.

III s.373

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 19:04:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top