eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.592

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 370-371
Nummer: 592


<-Forrige . Indhold . Næste->

592.

27 Maj 1651.

Oluf Stenvinkel beskikkes til Stadskonduktør.

Frederik 3 antager Oluff Steenvinckel till at haffve effterskreffne opsickt och tilsiunn her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn som følger. Først skall hand haffve flittig opsyen paa gaderne her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn och dem affveye och affpeele som bæst eracktis kannd, at de deris affløbe haffve kannd och hullerne fyldis eller høyderne jeffnis, saa ingen denn andenn till skade wandit opstemmer, dernest skal hand ochsaa giffve ackt paa, at ingen her effter bygger vd paa gadenn, mens huem i saa maader nogen vgbygninger will haffve, skal wige ind paa sin egenn grunnd; huis trapper som och her effter fra gaden opbyggis, maa icke gaa widere vd paa gadenn, end at der bliffuer 3 alne imellem rendsteenen och trappenn, saa at gangveyen paa gadenn bliffuer wbehinndret, mens vdi de gamle och sneffre gader, huor dett icke skee kannd, skall hannd bequemme sig dett bæste mueligt er och gadenn kand taale; i de ny gader, som er saa store, skall rummit jmellem husene och rendesteenene være sex alne och huer for sinn grund, efftersom hans huus strecker sig till, tou trey eller flere høye kampesteene lade opsætte, som kunde affverge, at vogne icke kiøre och forderffve gangweyene imellem deris huse och rendesteenen. Huo

III s.370

som will aff mangel paa fersk wand haffve regenbacker offvenn omkring husene eller render imellem husene, skal føre deris wdløb med it welforvarit wiet wdløb och rør langs ned af murenn, paa det at wandit, som aff stor regn haabeviis falder aff wit wdstaaende render offver gaden, icke skall afverslaa dem, som gaa eller age paa gaden. Naar hand gaden brøstfeldig eller icke saaledis brolagt befinder, som det sig bør, eller och at nogen sig imodsetter at bygge effter dend forskreffne maade, da skal hand byfogedenn det tilkiendegiffve, som derpaa tilbørligenn skall tale och wed rettenn forfølge, och for samme hans bestillinng och anbefalede inspection skal hannem aarligen her aff byenn giffvis 100 rdlr. forvden huis enhuer hannem godvillig for hanns wmage giffve vill, naar hannd nogen affviisning eller anstickninng giør, som helst(!) her effter nogit huus aff ny vil bygge, være sig adel eller w-adel, geystlig eller borger, skal effter sit skiøde och det kaart, som bemelte Oluff Steenwinckel haffuer paa bemelte Kiøbenhaffns byes gader och pladser och effter dend anordning, som her meldis, vdenn saa er at det for anden aarsag skyld anderledis foraardnit eller bevilgit worder, wed forbemelte Steenwinckel sig anviise lade, dog skal det stande enhuer frit for wed hannem eller andre byggemestere deris bygninng att bygge eller fortinge lade. Forbydenndis etc. Hafniæ denn 27 maij 1651.

Sæl. Registre XXIII. 87-89.

III s.371

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 18:50:10 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top