eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.583

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 362-367
Nummer: 583


<-Forrige . Indhold . Næste->

583.

7 April 1651.

Vinhandlernes Privilegier.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wiinhandlerne her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn hoes os wnderdanigst haffue ladit anholde och begiere till deris nærings forbædring och fortsettelse wi naadigst ville bevilge, et wiinhandlerlaug med tillhørennde privilegier och friheder her i byenn at maatte oprette och begynde lade, da haffue wi effter bemelte samptlige wiinhandlers vnderdanigst anmoding och begierinng naadigst bevilgit och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at bemelte wiinhandler maa paa effterskreffne maniere och følgennde privilegier it laug her i byenn begynnde och oprætte med besiddere aff raadit, aaldermend och hoesiddere, och vdi samme laug skal ingenn maa tagis vdenn de som deris borgerskaff vonndit och udi sex aar paa handverckit tiennt haffuer och sig disimidlertid vdi alle maader redelig forholt, saa och haffue en capital paa 1000 rdlr., handelen dermed tilbørligen at fortsette; jnngenn som er vdi laugit maa vnnder godsis fortabelse och annden wilckaarlig straff vdtappe nogenn slags wiinn, aqvavitte eller fremmit drich, huad naffn det och haffve kand, fremmit øl vndertagit, jligemaader maa ingen fremmede

III s.362

her i byenn tilsteedis nogenn slags wiinn vdi smaat at wdhycke eller wdtappe, oplegge eller vdi ammer, bempler eller dislige smaa partie at selge, men skal det alleene enten strax aff skiffvene vdi støcker, piber eller oxehoffveder och ey ringere maade selge, for denn priis wiinhandlerne och anndre, som med dennem kiøbe will, kannd omforligis eller och strax vnder dets fortabelse her fra bortføre. Naar noget fremmit skiff med wiin paa reedenn ankommer och wiinhandlerne her i byen nogit aff dets vare vorder tilbudit, da maa aff samme skiff saa megit vdloses, som selgeren miste och affstaa vil, huilckit alt tilbørligen fortoldis och for accises skall, mens de fremmede for samme ringe godsis och wiins losning sampt lastpenge och andit deslige fri passere, och skall ingenn, som vdi laugit er, maa forbydis at giffve god kiøb paa sine vare eller forskriffvis, huormegit hand denn fremmit for sinn vare giffve skall, mens skal være enhuer frit for at søge sinn fordeell vdi kiøben och selgen, som hannd bæst kand, dog skal borgemestere och raad her j stedenn aarlig sette en wisse priis, som hid indtil haffuer værit sædvaanligt, huoreffter de som vdi paatter tall vdselge, sig skulle haffve at forholde. Forbydendes alle och enhuer etc. Hafniæ denn 7 aprilis 1651.

For huilchen høybemelte Kongl. May. store naade wi altid wille findis Hans May. tro och lydige wndersaatere, som vi pligtige och skyldige ere, da paa det høystbemelte Hans Kongl. May. naadige welmente willie des bedre maa effterkommis, saa och dette bewilgede laug sin tilbørlig begyndelse kand erlange, wed god richtighed fortsettis och udi indbiurdis fred continueris och erholdis, huor till Gud den allermechtigste naade och løchsalighed forlehne wille, ere disse efterskreffne poster forfattede, som aff alle laugs brødre vedtagit och vnderskrefuit, at holde oc efterkomme i alle maader.

1. Wdi dette laug skall vere en oldermand oc tho hossiddere, oc skall der till aff samtlige laugs brøderne nogle aff de forstandigste vdvelgis, oc borgemester oc raad at forslaa, samtyche oc ordinere; huo der till worder vdvelt och samtycht skall uden nogen modsigelse saadant antage oc laugett med raad och daad forstaa oc des beste søge oc forfremme, saa vidt mueligt, de skall och haffue en laugsskriffuere aff laugsbrøderne, som der till kand vere bequem, som alt huis udi lauget passerer rigtig till effterrettning skall antegne.

2. Naar en haffuer weret oldermand udi tho aar, maa hand der fra forløffuis, med mindre lauget hannem begierer oc hand det fremdeelis betiene wille, och naar oldermanden forløffuis, skall en aff hans hossiddere, huilchen borgemester och raad der till ordinere,

III s.363

vere oldermand itt aar igien, och saa en aff laugsbrøderne, som der till ere tienlig, tagis till oldermand igien, och skall den oldermand, som aff treder, vere forpligt rigtig rede och regenskab att giøre, samt inventarium paa alt huis hand paa laugetz vegne annammet och udi andtvordt hafft hafuer, fra sig till hans effterkommere oldermand at leffuere, som det sig bør.

3. Hos lauget skall vere en laugs kiste med tuende laase for, huor till oldermanden skall haffue den ene nøgell och skriffueren den anden; udi samme kiste skall forvaris laugs privilegier, bøger, regenskaber, penge, di fattigis bøsse och laugetz indsegell, samme kiste skall altid vere staaendis udi oldermandens huus och ey aabnis vden oldermanden, hossidderne och skriffueren ere tillstede.

4. Samptlige laugsbrødre skall holde oldermanden oc hossidderne udi tilbørlig respect oc æhre, oc dennem, saa vit lauget angaar och artichlerne formelder och medfører, hørige och lydige, saa och med god discretion den ene laugsbroder med den anden, naar de ere forsamlede, sig forholder; huo sig her imod forseer eller sig med v-quems ord eller gierning, banden eller buldren lader finde, naar de forsamlede ere, straffis efter fire laugsbrødernis, som aff oldermanden der til vdneffnis, deris sigelse, dog huis som ære och lempe angaar och ey udi lauget bileggis kand, eller huis som øffrigheden er udi intereserede, det forfølgis och orddeelis paa sine tilbørlige steder.

5. Oldermand och hossiddere maa med inspectoris consens holde almindelig adelsteffne och sammenkomst, at alle laugsbrøderne skall komme tillsammen oc huis stridighed sig imellem brøderne kand haffue begiffuet sig at bilege, saa och enhuer sine bøder, som hand kand vere pligtig och med restere, at vdgiffue; eller maa oldermanden, naar det paa laugetz vegne behøffuis, laugsbrøderne samle och sammenkalde om huis som lauget kand vere till gafn och gode.

6. Huo som efter oldermandens befalning tilsagt vorder at møde och sig ey indstiller till det klocheslett, tillsagt vorder, efter Hellig geistis kloche at regne, hand giffue till straf for it quarteer 1 Mk., for en halff time 2 Mk., for en heell time 1/2 rdlr., for tou timer 1 rdlr., huo som vden loulig forfald slet borte blifuer giffue 2 rdlr., halffparten till lauget och halfparten till de fattige.

7. Tuende aff de yngste laugsbrødre, som sidst udi lauget indkommer, den ene en rinsk, den anden en fransk wiinhandler, skulde were pligtig laugsbrøderne, naar oldermanden det befaler, rinskwinhandlerne den som med rinskwiin handler och frandskvinhandlerne den

III s.364

som med franskwiin handler, were sig med lig at følge, eller huad ærinde paa Kongl. May., byens oc langens vegne kand forefalde och forrettis skall; findis de, som der till tillsige skall, v-uillig, bøde huer gang 4 rdlr., mens blifuer dennem enten siug eller udi loulig forfall, da den som nest for hannem i lauget indkommer saadant att forrette, indtill den anden igien tilpas blifuer och det selff forrette kand, som det sig bør.

8. Huo som effter Hans Kongl. May. naadigste privilegier haffuer wundet sit borgerskab oc tient paa handtwerchet i 6 aar, och sig i alle maader redeligen forholdett, och haffuer 1000 rdlr. capital, haffuer sig ochsaa med en erlig quinde eller pige i echteskab indladet, eller vill sig der med indlade, hand maa komme i dette laug och giffue saa till laugsens fortsettelse och vnderholdning den som haffuer tient her i staden trediffue rdlr.; huo som er føed vden riget och ey her i staden hafuer tient, giffter hand sig med en laugs broder daater eller effterlatte enche, da at giffue 50 rdlr. till lauget, giffter hand sig vden lauget, da at giffue till lauget 100 rdlr., men dersom hand, naar hand her ankommer och sig nedersetter, gifft er, 150 rdlr. till laugetz forbedring at vdgiffue.

9. Naar nogen laugsbroder ved døden affgaar, da skall det vere hans effterlatte hustrue frit fore winhandelen, om hun det begierer, at bruge, saa lenge hun sig iche udi echteskab med nogen anden begiffuer, som udi sex aar ey, effter kongelige. privilegier, paa handverchet tient haffuer.

10. Huis som med borgermester oc raads vidskab oc willie, lauget till gaffn oc gode, af samtlige laugsbrødre her effter vedtagis, skall ochsaa af samtlige brøderne holdes och effterkommis vnder 20 rdlr. straff till lauget och 10 rdlr. til de fattige.

11. Item laugsbrødre eller encher maa iche nogen hemmelig, vnderfundig handell med laugs fremmede, dem till profit oc laugsbrøderne till skade, bruge; befindis nogen her imod at giøre, straffuis effter oldermandens och laugs brødernis sigelse.

12. Huilchen laugsbroder, der fornemmer och kommer udi forfaring, at nogen som ey er i lauget handler med vin, imod kongelige privilegier, eller fremmet med fremmet handler, da skall hand oldermanden derom advare, at hand det byfogeden kand tillkiende gifue, som der om kand reqvirere lade oc offuer Hans May. mandat holde; saa fremt nogen laugsbroder her udi findis forsømmelig eller med nogen dølger, hand straffis derfor efter oldermandens och laugsbrødernis kiendelse.

III s.365

13. Enhuer, som udi dette laug er, skall handle oprichtig oc med rette kiøbmands maall vdmaale och udtappe, huo herimod findis at giøre skulde alvorlig straffis och sin laugsfrihedt at haffue forbrudt.

14. Ingen vdi dette laug maa hafue mere end en tappe kielder, vden samtlige brødernis samtøche, paa det den ene saa vell som den anden næring kand hafue och den rige den fattige ey skulde fortryche, mens dersom nogen saadant for sine aarsagers skyld vorder bevilget, da den aarligen derfore 20 rdlr. till lauget at udgiffue, dog stadz kielderen och des frihed her med vndtagen, som aff huilchen winhandler, wi den vnde vill, foruden sin egen kielder brugis och holdis maa.

15. Ingen winhandler maa selff eller ved andre sin win, till at fall biude, ombere eller en andens kiøbmand affspendig giøre, huo der imod giør straffuis efter oldermandens och laugsbrøders sigellse, dog ingen formeent prøfue aff win at sende till huem, som at kiøbe begierer.

16. Ingen laugsbroder eller suend maa bere nogit gewehr udi laugetz forsamling, vnder 2 rdlr. straff till lauget.

17. Huilchen laugsbroder eller suend hinanden truer eller vndsiger och det bewisligt giøris, bøde der for till lauget 1 rdlr. och der for vden stille borgen at vere den anden vbevarett, vden saa vit loug och ret med fører.

18. Ingen maa en andens tienere udi tieniste eller maskepi antage, eller fra sin hosbonde, i huad maader det skee kand, vden hosbondens villie och widskab, afspendig giøre, saa fremt nogen befindis saadant at giøre, strafis første oc anden gang efter oldermandens och laugsbrødernis kiendellse, skeer det tredie gang, da sin frihed hafue forbrudt och der forvden 20 rdlr. till lauget och fire rdlr. till de fattige at udgifue.

19. Naar nogen karll eller dreng hos nogen laugsbroder udi tieniste ankommer och foreenit worder, da skall hand saadant strax udi laugs bogen indføre, oc maa hand ey lauget niude førend hand sin tid effter sin forpligt hafuer udtient och sig effter kongelige privilegier erligen forholdet.

20. Naar Gud allermechtigste nogen laugsbroder, hans hustrue, børn eller thienere wed døden bortkalder, da skall samtlige laugsbrøderne forpligt vere den afdødis lig till sit leyersted at følge, med mindre hand nogen loulig vndskyldning hafuer, vnder 1 rdlr. straff till de fattige.

21. Huis brøde som laugsbrøderne for deris forseelse till lauget blifuer befunden at vdgiffue, skall de strax till oldermanden

III s.366

paa laugs vegne erlegge och betale, och hand det ved skrifueren specificeret rigtig till bogs lade føre, och der for till laugsbrøderne aarlig rigtig regenskab at giøre, huis som da ofuer vdgifften beholden blifuer, det strax paa rente imod god forsichring at vdsette och som sin egen gield at forestaa och till suare, paa det at naar nogen aff laugsbrøderne, deris hustruer eller børn formedelst vlychelig tillfald udi armod och till agters kunde geraade, dennem da noget der af till hielp till deris op- och vnderholdning kand gifuis. Alle disse forskrefne artichler och puncter, saa och de der efter videre eragtis fornøden at tillsette, loffue wi alle huer for sig lauget och vinhandlen till bestyrchelse och forfremmelse oprichtigen och redeligen och vell, som erlige borgere med huer andre at holde och effterkomme udi alle maader, des till vidnisbiurd haffuer wi dette med egne hender vnderskrefuit. Actum Kiøbenhafn.

Huilche puncter och artichler, effter att vi dennem haffuer ladet for os lese, observeret, ofuerweyet och betragtet, haffue wi befunden saaledis at were, at wi eragte dennem till forbemelte winhandlers laugs begyndelse, skichelig och ordentlig fremdragelse och vedlige holdelse och samtlige laugsbrøderne till nøtte, gafn at vere tienlig och fornøden. Huor fore wi och alle fornefnte winhandlers laugs artichle haffuer fuldbiurdt oc samtøcht oc stadfeste, saa der effter alle och en huer, som sig for en lemb och laugsbroder i samme laug ville erkiende och laugetz rettighed och frihed agter at niude, dennem haffuer at forholde, dog paa Kongl. May. naadigste behag os forbeholden disse artichle effter tidsens leylighed at forandre och forbedre, saa som det lauget och menige laugsbrødre gafnligst kand vere. Thill widnisbiurd haffuer wi ladet trøche voris stadz secret hengendis her neden fore. Giffuit udi Kiøbenhaffn den

Sæl. Registre XXIII. 58-59 og Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1458-67.

III s.367

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 17:44:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top