eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.582

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 360-362
Nummer: 582


<-Forrige . Indhold . Næste->

582.

6 April 1651.

Om Befæstningen.

Frederik 3 gøre alle witterligt, at efftersom os elskelige her Frederik Reeds till Thygestrup, ridder, embidsmand paa vort slaatt Wordingborge, och Joackim Gierstorph til Thundbyholm, ridder, stadtzholder i wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, vore mend och raad, haffue effter woris naadigste anordning och befalning forhørt os elskelig her Axel Wrup till Beltebierge, ridder, wor mand, tienner och befalningsmand paa wort slaat Christiannopel, hanns regenskaff for det ny fortifications verck her for vor kiøbsted Kiøbennhaffnn, huilckit deris forhør lyder ord fra ord som effterfølger: Wi effterskreffne Frederick Reeds till Thyggestrup, ridder, Danmarckis rigis raad och Kongelig Mayesteds befalningsmand paa Wordingborgeslaat, Joachim Giestrup till Thundbyholm, ridder, Danmarckis rigis raad och statholder i vor stad Kiøbenhaffnn, giøre witterligt, at wi effter Kongelig Mayestets woris aldernaadigste herris befalning haffue for os tagit och igiennemseett erlig och welbyrdig mand her Axel Wrop till Huiderøe, ridder, Kongelig Mayestets welbestalter oberst och befalingsmannd offver Christiannopel læenn, hans regenskaff for dett ny fortifications werck her for Kiøbennhaffnn for trende aar, bereynit fra den 1 junij anno 1647 och till dend 19 novembris anno 1650, huor her Axell Wrup fører sig till indtegt at haffve anammet enn summa penge till samme verckis fortsettelse, nemblig aff Kiøbenhaffns bye 7316 rdlr. 34 Sk., item aff lænene her vdi Sielland 11480 och halffierde rdlr. 22 Sk.,

III s.360

sammeledis aff adelenn her vdi Siellannd 2768 rdlr. 42 Sk., jligemaader aff Kongelig Mayestedts egit kammers aff de Christianprisis pennge 60000 rdlr. och aff mig Joachim Gierstorph anammet thohundrede och halfftredsindstyffve rdlr., disligeste aff Christopher Gabel, Kongelig Mayestets chammerskriffuer 2000 rdlr., saa och anammit for gammel wbrugelige jern materialier fra werckit saaldt er 38 rdlr., sammeledis fører sig till jndteckt huis materialier hannd for rede penninge haffuer kiøbt och ellers vdi andre maader anammet och oppebaaret, giør saa tilsammen ald forskreffne hans indtegt och oppebærinng aff reede penge firesindstyffve tusinde rdlr. och 3 tusind aate hundrede tredsindstyffve och tou rdlr. 2 ort 2 Sk., effter bemelte hans derpaa affleffverede trende aars regennskaffs widere formelding. Aff forskreffne indteckt føris igien till vdgifft, som er giffvenn dennem, som vdi roder haffue arbeydett vdi graffverne och paa voldene effter derpaa hoesfølgennde indnomererede och wnderskreffne rullers wiidere formelding, disligeste vdgiffven och betalt for atskillige materialier til samme verchis fornødenhed, jtem affkortit sinn egen och wnnderhaffvennde officerers løn och besoldning effter hans bestallingsbreffs widere formeldning, och beløber hanns vdgifft, som vdi saa maader till bemelte ny werch er anvennt, 80871 rdlr. 19 Sk. Noch føris till wdgifft 3000 rdlr. for huis forstrekning hand vdi forledenn feydetid giort haffuer, som hannem wnderdanigst haffuer værit bewilgit at maa føre sig till wdgifft vdi disse regenskaffver, effter salig och høylofflig ihukommelse Kongelig Mayestets naadigste breffs widere formelding, daterit den 31 maij anno 1647, huilcke forbemelte tretusennde rdlr. befindis fuldkommen at være till indtegt førtt vdi Christianprisis regenskaff fra 1647 till 1648, giør saa tilsammen ald forskreffne her Axel Wropis wdgifft och affkorting firesindstyffve och tre tusinde aate hundrede halffierdesindstyffve och eenn rdlr. 19 Sk. Och saa samme vdgifft imod forskreffne indtegt lignet och lagt, da befindis wdgifften at beløbe høyere end indteckten halffniende rdlr. 17 Sk., som hannd vdi nestfølgennde regenskaff wiidere till wdgifft haffuer at føre, huorimod befindis at være vdi beholdinng effterskreffne materialier wed werckit, nemlig 20 allen fyrretømmer, sex tylter sex støcker, 16 alne fyrretømmer, 9 tylter sex støcker, 12 alne fyretømmer, 9 tylter 3 støcker, 10 alne fyrretømmer, 10 tylter sex støcker, stolper sex, fyrredeller et hundrede och sexten tylter, leckter tov tusinnde sex hundrede, hackeskoffer treytusinde tou hundrede, egebohrkuner otte tylter, hiulbaarer it tusinnde 800 och 20 støcker, hiulebaarehiul et tusinde fembhundrede och tredsindstyffve støcker, hiulebørebaalter et tusinnde trei hundrede

III s.361

och tredsindstyffve støcker, spaer fire hundrede halffierdesindstyffve och sex støcker, jernskoffer 400 och 74 støcker, hacker 726 støcker, iernstenger tolff, enn jernsøger, linner sex støcker, thoue et støcke, spaeskoffer 700 støcker, øser tie støcker, som her Axel Wrop fremdeelis wiidere skall stande Kongelig Mayestet till reede och regenskaff for och sig vdi nestfølgende regenskaff till inndtegt føre. Till widnisbyrd vnder woris zigneter. Actum Kiøbenhaffnn dend 19 martij anno 1651. Frederich Reeds, egenn haandt, Joachim Giestorph, egenn haand. Da wille vi hermed paa voris och chronens weyne forbemelte gode mends forhør haffve confirmeret, fuldbyrdtt, samtøcket och stadfest och nu hermed confirmerer, fuldbyrder och stadfester ved sinn fuldmackt at bliffve vdi alle sine ord och punckter, efftersom forskreffvit staar, och effterdi bemelte regenskaff med sine bevijser, quitanzer och breffve er offverleffverit, thi lade wi hermed forbemelte her Axel Wrup och hanns arffvinger aldeelis quit och kraffvisløs aff os och woris effterkommere konninger vdi Danmarch for forbemelte hans regenskaff, indtegt och vdgifft, vndtagen hues besolding her findis indført, som hand med wiidere regenskaff haffuer att forklare och quitantz at søge. Giffvitt Hafniæ denn 6 aprilis 1651.

Sæl. Registre XXIII. 54-57.

III s.362

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 16:20:06 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top