eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.554

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 350-351
Nummer: 554


<-Forrige . Indhold . Næste->

554.

12 Avg. 1650.

Privilegium paa en Karduansberedning.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom effterskreffne skomagere her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, nemlig Hans Gøyte Grave, Jokum Wiland, Ditmar Lorentzen och Mickell Maes, for os wnderdanigst haffuer ladett andrage, huorledis de till sinds ere paa deris egen omkosting kardevans beredning her i byen att ville lade anstille,

III s.350

vnderdanigst derfor begierendis, at vj dennem till samme verks fortsettellse nogen serdelis bewilling naadigst ville forvnde, paa dett att de nogenledis deris anvente vmag och bekosting igien kunde oprette, da haffue vj paa same deris vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillatt, saa och hermed bevilger och tillader, at bemelte skomagere maa udi sex nestfølgende aar, fra dette vort breffs dato beregnet, tolldfrj indføre alle hues buckehuder, som de till samme cardevanverkis fornødenhed och beredellse andenstedsfra her i vort rige Danmark lade forskriffue och indbringe, Herhos haffue vj och samme verk paa sexten aars tid fra bemelte dato privilegeret och bevilget, att ingen sig skall vnderstaa her udj forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn bemelte skomagere udi varende sexten aar at giøre nogen indpas med kardevan att berede eller berede lade, och dersom nogen her imod att giøre betreffet vorder, da skall de dermed haffue forbrudt alt hues vare, som de haffuer med at fare, hallffparten till os och kronen och dend anden hallffue part till samptlige participanter, dog skall det ingen dermed vere formeent her effter som hidindtill bered och giort cardevan andenstedsfra her i vort rige att indføre lade, och skall bemelte skomagere derimod effter egen erbydellse tilltengt vere saa megit kardevan, som her udi byen fornøden giørs, at forskaffe och dett for bedre eller och i det ringeste for lige saa god pris at sellge, som dett andensteds fra vden riget kand haffuis och kiøbis for, saa fremt de bemelte voris naadigst bevillinger agter at nyde. Forbydendes etc. Hafniæ 12 augusti 1650.

Sæl. Registre XXII. 462-63.

III s.351

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 14 19:51:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top