eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.502

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 335-336
Nummer: 502


<-Forrige . Indhold . Næste->

502.

29 Maj 1650.

Privilegier for dem, der bygge i den ny By.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vor kiøbsted Kiøbenhaffn formedelst den ny anlagde fortification merkeligen er bleffven forvidet, och vi naadigst gierne saae, at de wbebygte pladtzer med foderligste maatte bliffve forbyggit, da paa det saadant disbedre och snarere ske kunde, haffver vi naadigst for gaat anseet alle och enhuer, som vdi denne ny by vill bygge, effterskreffne privilegier naadigst at meddele och till allis effterrettning her med naadigst at publicere som effterfølger:

1. Først skulle alle och enhuer, som ville bygge och boe vdi denne ny Kiøbenhaffns bye, nyde och beholde for dem och deris effterkommere alle de frieheder och rettigheder inden byes och vden byes, som Kiøbenhaffns indbyggere nyde och haffve.

2. Haffve vi naadigst bevilgit, at alle de som aff ny bygge, saa vel som de for byens bæste till gader, stræder, thorff eller dislige maa affbryde och igien opbygge, skulle vdi 12 aar være fri for ald skatt och indquartering.

3. Wille vi naadigst bewilge dennem som bygge ville vdi forbeneffnte tolff aar, toldfrie ald bygnings materialier, som de giør beviselig for voris statholder till deris bygning och bulvercke ved stranden och canalerne at behøffvis, dog att der med ingen vndersleeff giøris, men straffis som vedbør.

4. Alle de, som ved strandenn ville fylde paa de stæder, som kaldis Kongens dam eller Dronningens dam eller demning, jtem Kongens canal, Dronningens canal, Princens canal ville opgraffve, skulle for dennem och deris effterkommere nyde, bruge och beholde ald den profit, de deraff kunde haffve huer for sit fortog, och derimod være forplickt samme canal och haffne huer for sitt fortog med fornøden bolverker at vnderholde, dog icke gravere skiffve eller skuder offver den sedvanlig taxt, som aff borgemester och raad sættis.

5. Alle de, som i saa maader ville bygge paa forskreffne stæder, udi den fierde articel beneffnet, skulle vdi 15 aar fri være for skatt och inquartering.

6. Iligemaader advaris her med ochsaa alle och enhuer, at de icke bygge nogen bygning vd paa gadenn indtil rendesteenenn, men huem i saa maader vill haffve skuur, vdbygning eller suibuer for sitt huus, hand skall dermed indvige paa sin egen grund, och gadenn, som er ordineret, beholder sinn brede wbehindrett. Huilckitt

III s.335

vi alle och enhuer till effterrettning haffve villit forstendige. Giffvit Hafniæ den 29 maij 1650.

Sæl. Registre XXII. 365-67.

III s.336

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 14 09:47:33 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top