eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.50

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 44
Nummer: 50


<-Forrige . Indhold . Næste->

50.

28 Feb. 1625.

Kgl. Befaling om at vække Isen omkring Byen.

Christianus quartus helse eder oss elskelige borgemester och raadmend her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn euindeligen med Gud och vor naade. Vider, att vdj denne thids selsomme thilstand formedelst adskiellige krixberedskab och opløb, som alleuegne høris, vell ehr fornøden att haffue god opsiun allestedtz her vdj rigitt med festninger och grendtzehuse, om mand ellers derved vill vere forsickeritt imod attskiellige anslage och finttlige thilføyelser; thi bede vij eder och her med nu aluorligen befalle, atti her epther althid aarligen byens rodemestere her sammestedtz thilholler, at de, naar isen kand nogenlunde bere, att saa paa thilsiger borgeriett at lade vecke her omkring byen huor och naar behoff giøris, giørendis vaagen saa bred som fornødenhed vdkreffuer, att mand ey letteligen kand komme der offuer; och bede vij eder och hermed aluorligen befaler, attj voris fogitt her sammestetz thilholler, att hand huer aff samme rodemestere, som saadanne vecken som forskreffuet forsømmendis vorder, thilthaller och paa 10 daler thill oss, saa offte en huer samme vecken forsømmer, straffes, med mindre att fogden selffuer vill for samme forsømmelse huer gang i lige maade haffue thill oss forbrutt 20 daler, huor epter i eder kunde vide att rette och forholle. Giffuitt Hafniæ 28 februarij anno 1625.

Sæl. Registre XVIII. 14.

III s.44

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 10 22:14:27 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top