eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.484

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 327-328
Nummer: 484


<-Forrige . Indhold . Næste->

484.

26 Marts 1650.

Om Godtgjørelse for Jorder, der udlægges til Byens Udvidelse og Befæstning.

Frederik 3 giøre alle witterligtt, att efftersom vj och kronen, adelstanden saavellsom geistligheden, mesten deelen giører stor fortifications bekostning ved dend ny begynte vor kiøbsted Kiøbenhaffns forvjdellse, och hues offuerdrifft, som aff gemene byes mark dertill behøffues, udj ringe consideration kommer imod saadan bemelte merkelig och store forbedring och befestning, da haffue vj aff synderlig os der till bevegende consideration det saaledis naadigst forordnet som effterfølger, nemlig att alle forsteder udi denne ny byes anleeg och vddeelellse skulle med deris haffuer och bygning vige for byens befestning, gader, streder, platzer och bygninger effter voris naadigste vnderskreffuit kortis vjdere vdvisning, och ligesom forstederne med deris haffuer och bygning vjger byen, saa skall nest byens marker och jorder vden for byen vige for de ny haffuer, som skall anlegges; de som effter forberørte maader mister, skulle icke alleniste paa behørige steder, som forbemelt er, igien giffues haffuer, platzer, jorder och

III s.327

byggesteder, mens endochsaa derforuden skall enhuer nyde inden eller vden byen saa megit aff sine haffue platzer, som hand i byen med forsuarlig kiøbsted bygning och vden byen med haffuer inden aar och dag indplancke, och skall en huer forferdige och brolegge sin anpart for sin platz till gaden saa loulig, som dett sig bør. Inden trej aar skall huer sin platz och med loulig kiøbstedbygning forsee; de sig herimod forbryder, skulle vden serdelis naade icke nyde deris platzer, mens hues de haffue bygt taxeris, och andre som bygge vill offuerladis. Item de som vill haffue platz ved dend forordnet canal och i saa maade nyde hues herlighed saadane platzers belejlighed medfører, skulle inden to aar forferdige (huer for sin grund) canal och bollverk, som det sig bør. Adelen, som ville bygge, maa forvndis platz till borgegaard, stalldgaard och haffuer, naar de bygger inden en beramt tid och hos os derom ynderdanigst anlanger, borgerskabet, som stallderom ville bygge och hollde, kand ochsaa store platz giffues och noget haffuerom derhos, efftersom lejligheden kand tillsige. Huor nogen gade, torff eller platz rammer paa nogens haffue, fiskepark eller anden jord, da skall gaden, strede, torff eller platz haffue sin gienge, och plancket, efftersom gade, strede, torffue eller platz kommer at gaa, forfløttes. Rammer det paa nogens bygge, som er aff nogen verd, da skall derpaa haffuis och forhuerffues voris serdelis benaading, om det kand staa, indtill de enten forelldres eller eyermanden bygger till gaden, och alldrig paa dend sted bygges noget nytt. Alle, som platzer eller jorder begierer, skulle derom hos os vnderdanigst anlange, och, naar de ere vdviste, skiøde erhollde, huoreffter alle och enhuer som vedkommer sig kand vjde at rette och forhollde. Haffniæ 26 martii 1650.

Sæl. Registre XXII. 296-97.

III s.328

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 18:55:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top