eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.483

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 325-327
Nummer: 483


<-Forrige . Indhold . Næste->

483.

23 Marts 1650.

Skøde paa Tugthuset.

Frederik 3 skøder til »os elskelig Samuel Mejer, voris hoffapotecher och indvaaner her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans arffuinger vore och kronens huse och frj eyendomer liggendes her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, kalldett Tugthusett, dog Wartous hospital forbehollden den jordskylld, som de fattige sammesteds hid indtill aarligen deraf, nemlig 13 Mk. 5 Sk. j album, hafft haffuer, huilke de och hereffter som tillforn vbehindret aarligen skall nyde och till dennem aff forskreffne Tugthuses eyermand erleggis och betales, huorpaa er siellands allen maall, som effterfølger: først et huus, som staar vd till Hellig Gestis strede, fra Hellig Gestis kirkegaard och till Porthusett aff synder och i nør er langt till adellgaden 61 allen trej toll, Porthusett med dend gauffll, som stander i Store Hellig Gestis strede, huor udi Skriffuer stuen er, indtill Hans Poullsens huus udi samme strede er bred till gaden 26 1/2 allen, samme huus, som skriffuerstuen, offuer Skersvinckell och offuer paa Silckevinckell haffuer veret udj, er fra Store Helliggestis strede till os elskelig her Jørgen Brahe til Huedholm etc. hans platz paa dend østerside fyrgetyffue och en allen halffanden toll, fra dette huus och saa langs vd med Stallden, som nest op till dette forskreffne hus stander, och saa vd till Løffuestredett er lengden førgetyffue och otte allen och otte toll, saa denne gandske lengde fra Store Helliggestis strede indtill Løffuestredet fra sønder och i nør er 81 allen en quarter och halffierde toll. Det

III s.325

stander verk och tauffllmuret huus, som stander udi Løffuestredet, huorudi neden Ulmerdugs vinckell och offuen paa Silke vinkell veret haffuer, och er bred vd till adellgaaden fra her Jørgen Brahes platz och till det grund muret huus Tugthuskirken, er 75 allen; forskreffne grundmuret huus som kirken er udi, er bred langs vd till forskreffne adellgade 14 1/2 allen, dend platz, som er imellom forskreffne Tugthuus kirkehus och till Helliggestis kirkes capellans, waanhus, som orgellmesteren nu iboer, er bred imod adelgaden, som kalldes Graabrødre, 5 allen, er saa dend gandske brede vd till adellgaden, som kaldes Løffuestredet och Graabrødre, fra forskreffne Jørgen Brahes platz och till forskreffne Helliggestis kirkes capellans vaanhus aff øster i vester 94 1/2 allen. Det huus, som Kirkeskolen och Skredderkameret er udj, er fra Løffuestredet till det huus, som drengens sengkammer er udj, tredsinndstyffue och en allen lang; det forskrefne huus, som drengens sengekammer er vdj, saa och det store huus der nest op till, som quindfolkenes kammer haffuer veret udj, er till sammens till Helliggestis kirke paa dend vester ende lengde 68 allen 4 1/2 toll, er saa dend gandske lengde fra Løffuestredett, der som Tugthuses kirke begyndes, indtill Helliggestis kirke paa dend vester ende fra nør till synden tillsammen ett hundre tyffue och nj allen 4 1/2 toll. Paa dend syndreste ende af forskreffne Tugthuus kirke och till Forstanderske huus er dend luderte veeskplatz(?), som streker sig imod vesten op till fru Anne Basses huus, lang halffsyttende allen en tom, breden her aff till forskreffne Helliggestis kirkes capellans huus er syff allen et quarter. Samme platz vd till Graabrødre 5 allen bred, er paa dend anden ende fra hiørnestolpen aff dett baghus, som er Helliggestis kirkes capellans huus och organisten nu udi boer, och till Tugthuuskirken paa dend syndre ende er dend bred hallffsyffuende allen en tom. Forstanderske, Huusiters, Wasskerhuuset tillsammens er fra det huus, som sengekammerett er udj, och vd till dend muur, som staar imellom Tugthusett och de borgere deris baghuus, som boer i Klosterstredett, med dend mur, som till Tugthuset hører, bred tyffue och femb allen en tom. Nest op till Forstanders huus och Vaskerhuus er en platz imellom det huus, som sengkammerett och quindfolkens kammer er, och till muren, huilket tillhører Tugthusett, er samme platz bred 25 allen en tom. Paa dend anden ende ved Iffuer Kiers huus och byens Skole er samme platz bred 17 1/2 allen och fire tom. Sammesteds gaar en gang igiennem byens skole vdtill adellgaden, saa kalldes Stenboden, tuert offuer imod os elskelig Jens Christensen, vores renteriskriffuer, hans huus, huilken forskreffne gang forskreffne

III s.326

Samuel Mejer och hans arffuinger skall nyde med lige saadan frihed, som det till Tugthuset hidindtill ligget haffuer. Det huus, som qvindfolkens kammers haffuer verett udj, er bred halffsyttende alen, det huus, som kiøkenet och borgestuffuen er udi, med det huus, fogeden nu iboer, er langt 90 alen, er saa dend gandske brede med muren, som staar udj mod Closterstredet, och till Helliggestis strede, aff vester imod Øster bred 132 allen. Det huus, som Vantmagervinkelen haffuer veret, som staar imod Helliggestis vrtegaard, streker sig till Helliggestes kirke paa dend østere ende, er lang 57 allen. Her under er en gang och korshvelling, som Helliggestis kirke nu bruger och hereffter ligesom tillforn vbehindret bruge maa och skall. Det huus, som Hampebankerens mølle er vdi, er fra Wantmagerens winkellhuus och imod Helliggestis strede paa kirkegaarden lang 18 alen, breden aff det huus, som Wantmagerens winckell er offuen paa, och till hiørnestolpen ved Hampebankermøllen, er fra Vrtehaffuen imod Helliggestis stræde aff øster i vester 36 alen, breden fra dend muur, som staar imod Klostertredett ved Iffuer Kiers huus och vd till Vrtehaffuen aff vester i øster er 34 alen 6 tom, med hues bygning, der nu paa staar, sampt fersk och springendis vand, saa vell som hues naffll och murefast deri findes, huilke forskreffue huse« etc. Haffniæ 23 martii 1650.

Sæl. Registre XXII. 293-96.

III s.327

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 18:35:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top