eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.480

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 323-324
Nummer: 480


<-Forrige . Indhold . Næste->

480.

1 Marts 1650.

Søllerød Mose bevilges Vartov.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, efftersom paa de fattiges vegne i Vartov for os vnderdanigst andrages, huorledis de fattige i bemelte hospitall skall lide stor besuering for illdebrand aff aarsag, att dend tørffue mose och tørffue skeer, som dennem till deris illdebrand her till dags aff fremfarne konger vore forfædre højlofflig jhukommelse naadigst haffuer veret forvnt, gandske skall vere vdi tørffue opskaaren och forbrugt, huorfor de paa bemelte de fattiges vegne hos os vnderdanigst haffue ladet anhollde, vj naadigst ville forvnde och bevilge forskreffne hospitals fattige en liden tørffue mose, som skall ligge her i Kiøbenhaffns lehn i Syllerød sogn och kalldis Syllerøds

III s.323

mose, till att skiere fremdelis tørffue paa till deris illdebrantz fornødenhed, da effterdj vj aff os elskelige Oluff Brokenhus hans vnderdanigst erklering naadigst erfarer, bemelte tørffue mose forskreffne fattige vell at kunde forvndis, med de vilkor, som presten och tuende mend der i byen, som der udi interesserede ere, det samtøgt haffuer, nemlig att Vartov skall lade samme lyng och mose med grøffter indkaste, forvare och hollde ved gode lige och heffd, dend stund de der nyder tørffuegrøfft, paa dett att deris quæg ej derind kand komme och der vdoffuer fange nogen skade och affbrek, och dersom bevisligt giøres, at forskreffne deris queg for samme grøffters eller tørffuegraffuers skylld noget kom till skade, da skall forskreffne Vartov tilltengt vere saadan skade igien effter v-villige dannemends sigelse billigen att erstatte, och efftersom forskreffne tuende mend der i byen befrygter sig paa deris hosgrentzende engjord formedelst samme lyngs indelyckellse att skall lide nogen skade, da skall samme tuende mend deris anpart i kongetienden, som ligger till bemelte Vartov, dennem aarligen effterladis, saa vit dend sig bedrage kand, alld dend stund samme tørffue mose till bemelte Vartov brugis, da haffue vj naadigst med slige conditioner och vilkor, som forskreffuitt staar, vndt och bevilget, saa och hermed vnder och bevilger forskreffne Vartov fattige her effter, indtill vi anderledis derom forordnet vorder, forskreffne mose och Syllerøds lyng till deris ildebrands fornødenhed, som forskreffuitt staar, at maa nyde och bruge, naar de conditioner, som her offuen findis indført, som forbemelt, tillbørligen aff dennem effterkommes och i agt tagis. Forbydendis etc. Hafniæ 1 martii 1650.

Sæl. Registre XXII. 282-83.

III s.324

<-Forrige . Indhold . Næste->

fre dec 13 18:20:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top