eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.476

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 322
Nummer: 476


<-Forrige . Indhold . Næste->

476.

1 Feb. 1650.

Holmens Folk advares mod at forulempe Kongens Tjenere, men skulle klage skriftlig.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, efftersom vj kommer udi naadigst forfaring, at nogle vore baadsfolk och skibstienere sig vbetenkelig skall vnderstaa at samle och till sammen rotte, end och voris fornemste tienere paa gader och udi deris huse i haabetall at søge, forfølge och med vbeskedelige ord offuerfallde, da paa det saadan vitvdseende vlempe kand forekommis, och de som sig dertill lader bruge och saadant at giøre tillfordrister, andre mottvillige till affskye, tillbørligen derfor vorde straffet, ville vj alle och enhuer baadsfolk, som i tieniste er eller veret haffuer, alvorligen och strengeligen haffue forbudett sig som forbemelt vtillbørligen att samle, tillsammen rotte eller voris betiente vbeskedelig med ord eller gierninger at anfallde, saa fremt de ikke, som denne voris naadigste allvorlige advarsell v-agtet herudinden betredis eller och herimod at giøre sig tillfordrister, vden alld naade som oprøriske derfor ville straffis, medens dersom nogen sin nød och anliggende at forebringe begierer, da skall det en huer vformeent vere, naar dett skriffteligen och beskedenlig skeer, da och enhuer, saa vit muligt och effter sagsens beskaffenhed skee kand, skall bliffue hørt och till rette forhiolpen, saa ingen billig aarsag skall haffue sig att beklage. Huoreffter alle och enhuer etc. Haffniæ 1 februarii 1650.

Sæl. Registre XXII. 262-63.

III s.322

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 18:00:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top