eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.474

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 319-320
Nummer: 474


<-Forrige . Indhold . Næste->

474.

1 Feb. 1650.

Esaias Fleischers Hustru maa efter hans Død forestaa Apotheket.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, efftersom os elskelig Esaias Fleischer, apotecher saa och borger och indvaaner her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os vnderdanigst lader anhollde och begiere, at hans hustru, dersom hun hans død offuerleffuendis vorder, apotechet her sammesteds, indtill en af hans sønner kom till dend allder och erfarenhed, at hand dend effter hans dødelig affgang kunde forvalte och forestaa, maatte nyde och behollde, efftersom hand derpaa stor

III s.319

bekostning skall haffue anvent, da haffue vi paa saadan hans vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillatt, saa och hermed bevilger och tillader, at hans hustru maa effter hans dødelig affgaug udj hendis enckesede apotechet her sammesteds, som forskrefne Esaias Fleischer nu haffuer, nyde och behollde indtill en aff hans sønner kommer till dend allder och erfarenhed, at hand effter foregaaende tilbørlig examen aff medicis eragtis udj apotecher kunst saa skickelig och døgtig, at hand forskreffne apoteke kand forvalte och forestaa, da det en aff forskreffne hans sønner, som der till døgtig kient vorder, som forbemelt, skall vere tillatt dend at nyde och behollde, saa lenge hand dend tilbørligen forestaar. Och skall forbemelte Esaias Fleischers qvinde, saa lenge hun bemelte apoteche effter hans dødelig affgang udj hendis enckesæde nyder, tilltengt vere apotechet som forsuarligt ved lige att hollde med ferske, tienlige och fornøden vare, saa ochsaa gode, dygtige och erfarne svenne, at de apotechet tillbørligen och vden klage kand forestaa och forrette hues deris bestilling vedkommer, saa fremt hun ellers denne voris benaading agter att nyde. Forbydendes etc. Haffniæ 1 februarii 1650.

Sæl. Registre XXII. 259-60.

III s.320

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 16:48:48 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top