eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 317-318
Nummer: 470


<-Forrige . Indhold . Næste->

470.

7 Sept. 1649.

Henrik Møller faar Privilegium paa at gjøre smaat Salt.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig Hendrick Møller, tollder udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, sig underdanigst erbyder smaat salt her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn at ville lade giøre, huorved landet kunde forsiunes och pengene, som derfor till fremmede giffues, her udi landet forbliffuer, anseende forskreffne salt her giort for ringere pris kunde selges end det, som fra andre steder aff fremmede bliffuer indført, med vnderdanigst begiering vj hannem, hans

III s.317

medinteressenter och arffuinger derpaa privilegie ville forvnde, efftersom till des fortsettelse en temmelig capital vill behøffuis. Da haffue vj paa saadan forskreffne Hendrik Møllers vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillatt, saa och hermed bevilger och tillader, at hand forskreffne salt handell maa begynde och anrette, och hannem, hans medparticipanter och deris arffvinger derpaa effterskreffne privilegier naadigst forvndt: Først at dennem till forskreffne salthandels fortsettellse en bequem platz ved strandsiden inden dend ny fortification skall vdvises, huor de kand anrette och bebygge forskreffne saltverk, och skall det ingen vere tilladt vden dennem allene her udj vort land Sieland paa 30 aars tid, fra detto vort breffs dato beregnet, nogen anden saltverk at anrette. Naar och forskreffne 30 aar ere forløbne och ingen sig presenterer till att begynde vjdere saltverker her i forskreffne Sieland, da skall hand, hans medparticipanter och deris arffuinger eller och de, till huem de forskreffne verk kunde transportere och affstaa, vere nest vjdere privilegier paa vjsse aaringer paa forskreffne verk igien at erlange for hues groff salt de och till forskreffne saltverkis fornødenhed indkiøbendis vorder; skall paa forskreffne 30 aars tid allene giffues hallff saa stor tolld, som aff andet groff salt her forhandlet vorder vdgiffues, medens dersom de vjdere end till forskreffne saltverk behøffues lader indføre, de deraff att giffue tillbørlig tolld lige ved andre, mens huad det smaa salt sig anbelanger, som aff dennem giort vorder, det maa de offuer alt udi vore riger och lande fri for alld tolld henføre, sellge och forhandle lade, dog dersom de tillsinds vorder forskreffne smaat salt, her giort, paa fremmede steder at lade henbringe och vdføre, skall deraff dend tillbørlig tolld, lige som dend aff andre giffues, till os och kronen erlegges och betalis. Haffniæ 7 septembris 1649.

Sæl. Registre XXII. 230-31.

III s.318

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 12 19:56:57 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top