eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.47

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 42
Nummer: 47


<-Forrige . Indhold . Næste->

47.

22 Feb. 1625.

Borgmester Mathias Hansen maa gjøre Indførsel i Otto Brahes Løsøre i hans Gaard paa Kjøbmagergade. (Jfr Nr. 58.)

Christianus quartus giøre alle vitterligt, att epthersom oss elskelige Matthis Hansen, borgemester vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, for naagen kort thid forleden dom skall haffue forhuerffuitt offuer oss elskelige Otte Brahe Pedersen, vor mand och thiener, att maa lade sigh i hans godtz indføre for nogen gield hand forskrefne Matthis Hansen skall skyllig vere, och hand for samme gield skall haffue laditt sigh indføre i en forskrefne Otto Brahes gaard her vdj vaar kiøbsted Kiøbenhaffn, paa Kiøbmagergade liggendis, vdj huilken vii dogh thilforn voris indførsell haffuer laditt skee for en summa penge hand oss skylligh ehr, som sigh paa dett neste saa høytt bedrager, som samme gaard verdtt ehr, da haffue vij forskrefne Matthis Hansen, paa dett hand sin skade maa ehrholle och sin bethalingh erlange, vndt, beuilgitt och eptherlatt, saa och med dette vort obne breff vnde, beuilge och eptherlade, att hand effther sin forige forhueruede dom maa sigh i forskrefne Otte Brahis gotz eller løssøre, saauitt hand loffligh ehr berettigett, lade indføre, huor hand dett kand opspørge, vden nogen vittløfftigh proces, forbydendis osv. Giffuitt paa vort slott Kiøbenhaffn den 22 februarij anno 1625.

Sæl. Registre XVIII. 10.

III s.42

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 10 21:43:38 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top