eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.465

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 316
Nummer: 465


<-Forrige . Indhold . Næste->

465.

6 Maj 1649.

Den kgl. Forkjøbsret til en Gaard paa Gammeltorv eftergives.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig Christen Bolesen paa hans hustrues och hendes broder Falk Oluffsen deris vegne for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis de ere tillsinds att sellge och affhende en deris gaard liggendis paa Gammelltorff her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och effterdi forskreffne deris gaard aff højlofflig jhukommellse koning Frederik den anden, voris salige her farfader, er bleffuen skiødt och giffuet till deris och forskreffne hans hustrues farfader Foca Schaffroffschj, dog med dend condition, at saa fremt bemelte gaard udj fremtiden skulle sellges, dend da højstbemelte vor salige her farfader eller hans arffuinger koninger udj Danmarck och kronen først skulle tilbydis, huorfor bemelte Christen Bollesen paa bemelte hans hustrues och hendis broders vegne os nu och same gaard vnderdanigst haffuer præsenteret, om vj naadigst var tillsinds dend att ville kiøbe. Da effterdi vi nu icke er tillsinds samme gaard os att tillforhandle, haffue vj naadigst bevillget och tilladt, saa och hermed bevilger och tillader at forskreffne Christen Bollesens hustru och hendis broder maa forskreffne deris gaard med des tilliggendes jordsmon och eyendomb sellge och affhende till huem dennem lyster och giøre sig dend saa nyttig, som de best kand. Thi forbyde vj alle etc. Haffniæ 6 maij 1649.

Sæl. Registre XXII. 180.

III s.316

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 12 19:16:17 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top