eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.456

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 311-312
Nummer: 456


<-Forrige . Indhold . Næste->

456.

10 Marts 1649.

Skøde paa et Begravelsessted i Holmens Kirke.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig Johan Johansen vnderdanigst hos os haffuer ladett andrage och berette, huorledis hand haffuer kiøbt och sig tillforhandlett et begraffuelse sted for sig, sin hustru och børn udj Bremmerholmens kirke och dett, effter voris kiere hr. faders etc. anordning och vdgiffne breff, till kirken

III s.311

betalt, da paa dett hannem eller nogen hans, som ved døden affaar, icke nogen forhindring (formedelst hand vdi vor kiøbsted Ckristianhaffn er boende) skulle giøris, haffuer hand vnderdanigst werett derpaa begierendis vores naadigste breff och tilladelse, dend vj hannem och naadigst bewilger, saa och hermed bewilger och tillader, at forskreffne begraffuelse sted vdi Bremerholms kirke maa følge hannem, hans hustru och deris arffvinger, dog med saadan condition, at presten och kirken paa forskreffne Christianshaffn sin rettighed bekommer, naar hand eller nogen aff dennem ved døden affgaar och der begraffues, ligesom de haffue skulle, om de vdi forskreffne Christianshaffn bleffue begraffne. Forbydendis etc. Haffniæ 10 martij 1649.

Sæl. Registre XXII. 152.

III s.312

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 11 20:25:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top