eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.455

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 311
Nummer: 455


<-Forrige . Indhold . Næste->

455.

9 Marts 1649.

Gældsbrev fra Kongen til Holmens Fattige.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom de fattiges forstandere i Holmens sogn her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn hos os vnderdanigst lader anhollde och begiere wj naadigst wille confirmere och fornye et vor elskelige kiere hr. faders højlofflig och salig jhukomkommelses hans vdgiffne obligation, lydendis ord fra ord som effterfølger: Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom de fattiges forstandere i Holmens sogn her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn till rigens fornødenhed vnderdanigst os haffuer ladet forstragt to hundrede curant daler aff de fattiges penge der sammesteds, da bepligter vj os och vore effterkommere konninger udj Danmark till gode reede att betale till forskreffne de fattiges forstandere udj forskreffne Holmens sogn forskreffne 200 curant daler, naar paaeskes, saa wellsom sex daler pro cento till aarlig rente, imeden och alld dend stund de hos os bestandendis bliffuer, och hollde forskreffne fattige dett alldelis skadisløs i alle maader, och skall forskreffne rente angaa fra dend 4 junii anno 1629 och saa fremdelis aarligen forfølges, emeden och alld dend stund de hos os bliffuer staaendes, och naar wj naadigst bliffuer till sinds forskreffne penge at lade erlegge, skall vj giffue det ett halff aar tillforn till kiende. Sammeledis skall dett vere forskrefne fattiges forstandere frit fore, forskreffne penge att opskriffue, naar de dennem icke lenger hos os vill lade bestaa, dog at de dett iligemaade ett halff aar tillforne lader forstendige. Haffniæ 30 martii 1630. Christian. Da haffue vi naadigst bemelte obligation fornyet och confirmeret och hermed udj alle sine ord, pungter och clausuler fornyer och confirmerer, som forskreffuet staar. Haffniæ 9 martij 1649.

Sæl. Registre XXII. 150-51.

III s.311

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 11 20:15:01 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top