eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.454

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 310-311
Nummer: 454


<-Forrige . Indhold . Næste->

454.

9 Marts 1649.

Gældsbrev fra Kongen til Holmens Fattige.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, att efftersom de fattigis forstandere i Holmens sogn her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn hos os vnderdanigst lader andrage och begiere, vj naadigst ville fornye och confirmere et woris elskelig kiere hr. faders salig och højlofflig jhukommellses hans vdgiffne obligation, som lyder ord fra ord som følger: Christian 4 giøre alle witterligt och kiendes med dette vort obne breff, att vj till vort och rigens behoff haffuer optaget och annammett aff os elskelige Sten Villomsen till Thousøe, vor mand, tiener, admiral paa Bremerholm her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn, 400 rixdaler, huer daler till 96 Sk. danske beregnett, aff de fattiges penge, som var vdi forraad udj Bremmerholmens kircke, huilke forskreffne 400 rixdaler, daleren til sex slette mark beregnett, med sinn aarlig rente, som er sex pro cento, vi bepligter os eller vore effterkommere koninger vdi Danmark och kronen till gode reede at betale och erlegge och betale till forskreffne Sten Villumsøn eller huem dett breff haffuer aff voris rentekammer nu till dend 14 sept. førstkommendis 1629. Och om saa skeede, at forskreffne 400 rixdaler lenger hos os vbetalt bliffuer bestaaende, da skall wore rentemestere hannem paa wore vegne aarligen aff vor rentekammer giffue och fornøye renten aff forskreffne penge, sex daler pro cento, och hollde det forskreffne Sten Villumsen eller huo dette breff haffuer skadesløs i alle maader, och naar vj samme penge icke lenger vill haffue, mens bliffue tillsinds dennem att ville lade erlegge, da skal vj forskreffne Sten Willomsen eller huo dette vort breff haffuer derom advare et halff aar tillforn. Iligemaader skall dett vere forskreffne Sten Villumsen frit fore dennem at opskriffue, naar hand dennem icke lenger vill hos os lade bestaa, dog at han sammeledis et halff aar tillforn os vnderdanigst derom lader forstendige. Haffniæ 28 janvarii 1629. Vnder vort signett. Christian.

III s.310

Da haffuer vj naadigst bemelte obligation fornyet och confirmeret och hermed vdj alle sine ord, pungter och clausuler fornyer och confirmerer, som forskreffuet staar. Haffniæ 9 martij 1649.

Sæl. Registre XXII. 150.

III s.311

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 11 19:57:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top