eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.444

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 306
Nummer: 444


<-Forrige . Indhold . Næste->

444.

19 Jan. 1649.

Bestalling for en kgl. Lademager.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj Jacob Jensen naadigst haffuer antaget och bestillet for woris lademager, och hand haffuer loffuet och tillsagt udj samme sin bestilling at wille lade sig finde flittig och wfortreden saa och udi alle muelige maader at wille søge och fremme wores och woris rigers gaffn och beste, saa och dessen skade och forderff aff yderste formue at hindre och affwerge, da haffuer wj for saadan hans tieniste naadigst tillsagt att wille lade giffue hannem aarligen en skipperkost, en sedwanlig hoffkledning, saa och derhos forskaffe hannem frj waaning wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och der foruden, naar hand hiid eller andensteds udj wores arbeid fordres, frj wogn, huor hand igien skall were tilltengt icke allene forsuarligen wed lige att hollde, saa wit hans kunst wed kommer och hannem deraff anwist worder, wores reise gewehr och hues gewehr paa Sparpenge findis och ellers aff ny at skeffte hues nytt gewehr wj tilsinds worder at lade forferdige, huor till hannem dog skall forskaffes fornøden træ och been, och skall samme hans besollding begynde och angaa fra         sidst forleden och siden continueres, imeden och alld dend stund hand er udj samme wor tieniste. Thi byde wj wores prowiantskriffuer etc. Frederichsborg 19 januar 1649.

Sæl. Registre XXII. 112.

III s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 8 20:40:03 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top