eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.439

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 302-303
Nummer: 439


<-Forrige . Indhold . Næste->

439.

28 Juli 1648.

Stadfæstelse paa Kristian IV's Forpligtelsesbrev til Klædekompagniet.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom sampttlige fordum klede compagnietz participanter her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn

III s.302

deres effterleffuende hustruer, børn och arffuinger hos os vnderdanigst lader andrage, att de haffuer et wores salig her faders høylofflig ihukommelses breff paa otte tusinde trediesindstiuffue och fire rdlr. fire skilling, hvor paa dog skall were betalt paa attskillige tider, efftersom det paa hoffuet breffuet findes affskreffuet, først dend 18 julij 1635 2000 enckende rdlr., noch dend 17 janv. 1637 2000 enckende rdlr., endeligen dend 9 junii 1640 5000 enckende rdlr., hvilket vores salige her faders breff, efftersom det skall vere nesten tiuffue aar gammelt, haffuer de wnderdanigt weret begierendes wj det naadigst wille renovere, saa witt deraff wbetalt endnu kand restere, och liuder det ord fra ord som effterfølger: Wj Christian dend fierde med Guds naade Danmarkes etc. koning etc. giøre alle witterligt och kiendes med dette wort obne breff os aff rett witterlig gielld skylldig att were os ellskelige Simon Suerbeck, borgemester, och Thomes Lorck, raadmand, her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa deris egne sampt de andre deres medconsorter vdi det klede compagni her samme steds deres veyne otte tusind trediesindstiuffue och 4 rdlr. och fire skilling, hwer dlr. beregnett till 96 skilling danske, ere for hwis wi wdi forskrefne compagnie haffuer ladet wdtage till wort och rigens behoff, hvilke forskrefne 8064 rdlr. 4 Sk. wj bepligter os och wore effterkommere konninger wdi Danmark till gode rede att betale forskrefne Simen Surbek och Thomes Lork eller deres arffuinger, naar paa eskes, saa well som sex rdlr. procento till aarlig rente, saa lenge de hos os bliffuer staaendis, och hollde det dennem och deres arffuinger skadeløs vdi alle maader, och naar wj forskrefne 8064 rdlr. 4 Sk. icke lenger will haffue hos os paa rente, ville wj dett et halff aar for tiden lade giffue till kiende, och skall det stande forskrefne Simen Surbek och Thomes Lork frit fore, naar de dennem icke lenger hos os wille lade bliffue bestaaendes, da det wdi lige maade att tillkiende giffue et halff aar tillforne. Haffniæ den 16 septembris 1628, vnder vort signett. Christian. Da haffue wj bemelte wores salig her faders breff naadigst renoverit och fornyett, saa och hermed wdi alle sine ord, puncter och clausuler det renoverer och fornyer, saa witt deraff endnu findes wbetalt och dennem med rette dereffter att tillkomme, forbydendes alle och en hwer etc. Haffniæ 28 julii 1648.

Sæl. Registre XXII. 11-12.

III s.303

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 8 20:01:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top