eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.437

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 297-302
Nummer: 437


<-Forrige . Indhold . Næste->

437.

12 Juni 1648.

Grovsmedesvendenes Lavsartikler.

Wi borgemester oc raadmend i Kiøbenhafn giøre vitterligt, at eftersom iblant suennene udi smede handtwerchet her sammesteds sig

III s.297

stoer v-ordning begifuer, idet de dennem understaar, naar de ichun paa en kort tid hos en mester hafuer arbeidet, strax fra hannem igien at oprippe, och enten fordre affskeed att forreyse eller dennem self for mester her nedersetter, v-anseet at de iche hafuer den forfarenhed, som dennem burde at hafue, oc eller anden vskichelighed adskilt(!) hid indtill iblant dennem hafuer weret øfuit, huor vdofuer mesterne her udi byen paa dyctige suenne kommer forkort, det gandske embede till skade och forkleinring, da saadant udi tide at hindre och forekomme haffuer menige laugs brødre nogen wisse conditioner udi pennen ladet forfaatte och os ofuer gifuit at revidere, och da Kongl. May. allernaadigste vdgangne mandater tillader at handtwercherne skall føris paa fode och der udinden god skich at forordnis, da hafuer wi samme deris angifuende med flid igiennem lest och des leylighed med dennem well offuerweyet och betencht, oc da eractet det menige brødre udi embedet till deris hantwerchs bedre fortsetning gafnligst oc bequemmeligst at were, oc derfor dennem efterfølgende articler till widere efterretning udi deris laug skriftligen meddelt.

1. Skulle menige brødre med oldermandens och bisiddernis samtøche udi smede embedet beskiche fremmede suenne, som hid til byen ankommer, it wisse sted, huor de till herberg kunde indsøge, oc der it skeelt lade udhenge, och en huer mester, som deris tieniste behøffuer, kand finde oc dennem efter ordentlig omgang sig till dennem till arbeid at indskiche, som det sig bør.

2. Paa det at suennene, som med soet och siugdom worder beladen, och iche selfuer hafuer udi forraad, huor med di dennem kunde hielpe och komme udi jorden for, om di wed døden afgaar, kunde des bedre haffue deris thi pendinge, som huer suend tholf gange om aaret udlegger, udi god forvaring beholden, da maa de hafue af lauget en mester till formand, huilchen skall hafue indseende med alle suenne, at slig deris penge indlagt iche blifuer de fattige och siuge fra kommen, mens vere dennem, som for berørt er, beholden, och samme mester skall forpligt were at holde god ordning och skich udi alting, huis suennene kand were angaaende, som det sig bør, oc til deris pengis forwaring skall vere it vellbeslaget skrin med laas och to nøgler, huor udi deris penge efterhaanden skulde indleggis, huilchet skrin skall forfløttis fra en mester till en anden, som er och blifuer forordnet thill en oldermand for alle suennene, oc iblant suennene skall were to skafere, som tolf gange om aaret forskrefne penge af suennene indkrefue skulde, huilche skafere skulde huer hafue en nøgell udi sin forvaring, och skall samme skrin iche

III s.298

obnis vden oldermanden och hossidderen och begge deris skafere ere tillstede och antegne, huis der aff udtagis och huorledis det igien udgifuis, paa det at de samtlig, som der hafuer at bestille, kunde vere uden mistanche, oc thill deris ligklede skulde de hafue et serdelis skrin med laas for, saa det hos oldermanden blifuer i god forvaring, som det sig bør.

3. Wnderstaar sig nogen suend af forskrefne embede och giøre sig flere fri mandage om aaret end fire, som er naar mesterne holde deris almindelige och rette laugsdage, hand bøde første gang, 1 Mk., den anden gang 3 Mk. och saa fremdelis, om der klagis oc hannem ofuer bevisis, och der for uden stande til rette efter oldermandens och hossiddernis sigelse, for hand sin mesters arbeide modtwilligen hafuer forsømmet.

4. Foragter nogen suend sin mesters eller mesterindes øll eller mad, som vstraffeligt er, oc det klagis och hannem ofuerbewises, hand bøde der fore en rdl. uden all naade.

5. Skulle ortjungerne, som ere skaffere for suennene, were paa suennenis kro huer søndag klochen er tolf slet, at omskiche fremmede suenne, som hid till byen kommendis worder, oc ingen ortjung oc gaa nogen mester forbi, mens efter richtig omgang en huer mester suenene at omskiche, som det sig bør, vnder en vgeløns straf, saa offte det skeer.

6. Naar nogen fremmet swend kommer hid til byen wandrendis, skall hannem af ordt jungerne gifues for skiench 4 Sk., mens huilchen suend, som hafuer arbeid her i byen och omskicher, hand skall giffue ortjungeren 4 Sk. skiench.

7. Naar nogen suend kommer wandrendis till byen efter vandre tid, da skall hannem endelig forskafis fiorten dagis arbeide, naar hand begierendis worder sig at lade omskiche, paa det hand kand fortiene sig en thære penge at reise med af staden, oc siden efter forskrefne fiorten dags forløbning iche widere at arbeide hos nogen, som woris handtverch iche vedkommer, dersom nogen sig her imod forseer, da gifue till straf . Mk. och . Sk. i bøssen.

8. Naar ortjungen af suennenis oldermand budskiches, skulle de vden forsømmelse plictig vere at forføye sig paa kroen inden en time efter hand er till sagt, om sommeren klochen er threi, och naar kloch er it om winteren, wnder en half marchis bøder, end blifuer hand slet borte, da at bøde threi dobelt, vden all naade.

9. Wnderstaar sig nogen suend imod sin mesters och mesterindis willie och widskab nyt eller gammelt arbeide at giøre, inden

III s.299

eller yden huuset, eller i andre maader dennem till fordeell oc mesterne till skade, huo det giør och det bevisis hannem ofuer, hand hafuer der for sin straf som ved bør.

10. Huilchen suend, som sig med drich offuerlader enten udi laugs huuset eller udi gaarden, hand bøde till lauget en Mk. eller 4 Sk. i bøssen.

11. Huo som drager sin knif af wred hue imod sin broder, endog hand giør der ingen skade med, bøde 1 Mk. och 4 Sk. i bøssen.

12. Item huilchen slaaer eller saarer sin broder med knif eller anden verge i laus huus eller paa hans hiemwey, saa at hand blifuer blaa eller blodig, bøde der for till lauget 1 rdl. och 8 Sk. till bøssen, oc der for vden staa till rette for borgemester och raad och kongens fogit.

13. Fordrister sig nogen suend at fordre en anden for porten, hand bøde udi lauget 1 rdl., følger och den anden hannem, bøde 2 Mk., och huer 4 Sk. i bøssen.

14. Huilchen smedde suend, som til byen kommer och arbeider her i fiorten dage paa smedde embedet, hand skall udgifue till broderskab 4 Sk. till indgang, hafuer hand tient her i byen till forne, da gifue 2 Sk. och der med were quit.

16. Dersom nogen smedde suend her vdi byen forbryder, er lauget ofuerhørig och iche will søge stefne med brøderne, skall bøde till broderskab 1 Mk. oc 4 Sk. i bøssen første oc anden gang, mens will hand da iche søge efter stefne, som det sig bør, da at forwisis af embedet.

17. Huilchen broder, som sig for anden øffrighed beklager, førend hand sig for oldermanden oc skafferen angifuer, bøde 1 Mk., 2 Sk. i bøssen, klager hand sig for oldermanden och iche vederfaris rett, da skall hand beklage sig for de gamle smeddernis oldermand, oc siden for borgemester och raad eller Kongl. May. foget, saa fremt hand iche hos forskrefne oldermand skeer loug och rett.

18. Naar skaferen klapper till liud och huilchen da giør vliud, bøde 4 Sk.

19. Den som iche faaer sin knif eller werge fra sig, naar tillsigis, bøde 1 Mk. och 2 Sk. i bøssen.

20. Huilchen suend, som paa de tider dennem er forloffuet at driche, spilder øll paa bordet eller anden steds mere end hand kand skiule med sin haand, bøde 2 Sk., oc spilder hand halfparten med willie, bøde 4 Sk., oc skeer det mere, bøde dobelt.

III s.300

21. Huo som fortredelig sønderslaar kander eller potter, hand gifue tho igien.

22. Huilchen smedde suend, som tiener her udi byen, maa ingen ret hafue udi smeddernis laug, førend hand betaler sin indgang.

23. Huilchen suend, som throligen hafuer tient sin mester ud oc hand iche bekommer den løn, som hannem er till sagt, da skal hand søge derom oldermanden strax med hans hossiddere oc skaffere, oc de skulle forskafe hannem huis hand billig af sin mester och mesterinde thill kommer oc hand fortient hafuer.

24. Den som blifuer keiset och kaaret skafere eller borgemester for suenne at vere och siger ney och findis uliudig, første och anden gang bøde 2 Mk. och 4 Sk. i bøssen och dog alligevell blifue skafere.

25. Naar nogen oldermand oc hossiddere med skafere keyse nogen af suennene at gaa i gaarden, oc siden paa nogen sag findis nogen at sige ney och er uliudig, bøde 1/2 Mk. oc 2 Sk. i bøssen, end gaar der i gaarden aff nogen dem, som inde sidder, will giøre dem vmyndig i samme sag(!), bøde huer 2 Mk. och 4 Sk. i bøssen.

26. Den broder, som altid findis skaferen vliudig och gienstridig i alle laugsens sager oc ærinder, hand skall bøde efter alle brødernis sigelse oc siden vere lauget saa ner som de wille.

27. Wnderstaar sig nogen suend med vquem och ærerørige ord at skielde en anden oc det iche louligen kand bevisis, hand bøde derfor 3 Mk. oc 8 Sk. i bøssen.

28. Maa oc ingen suend tillstedis at tage orloff fra sin mester eller mesterinde vdi vgen, førend søndagen kommer.

29. Huilchen suend, som blifuer straf kyndiget for nogen sag, eller blifuer skiuldiget enten paa laugs huus eller anden steds, oc vil iche betale, meden modtvilligen drager af byen, hans nafn skall skrifuis i den sorte oc v-redige bog.

30. Wnderstaar sig nogen suend at giøre andre mesteris eller den suend udi huuset, i huis werchsted hand hafuer arbeidet, afspendig, hand bøde derfor efter alle mesternis sigelse.

21. Huilchen suend der vorder siug och iche er hos sine gode venner eller frender, men lider nøed at hafue at hielpe sig med, da skall hannem hielpis aff laugsens penge, eftersom hans skrøbelighed er till, end ligger hand da lenger och lider nøed, da skall huer suend hielpe hannem efter formuen af sine egen penge, och kommer hand till sin førlighed igien, da skall hand betale lauget igien, om mueligt er hand det gjøre kand, efter alle suennenis sigelse.

III s.301

32. Item den som ligger, er det fornøden, da skulde de andre suenne skifftis till at waage ofuer hannem, tho huer nat, och hafue god varetegt, huilchen det ey giøre vill, om hand vorder tillsagt af skafferen, hand skall gifue 1 Mk. till straff saa offte det skeer, vden det er i pesttiden, end forsømmer skafferen at tillsige dennem, som waage skulde, bøde saa ofte det skeer otte skilling.

33. Huilchen suend som ved døden affgaar, den skall alle suennene følge hans lig till hans leyersted, huo det iche giør och er offuerhørigh, bøde 1 Mk. for huer gang, forsømmer och skafferen at tillsige, bøde 4 Sk. huer gang, det samme skall och vere om nogen mesters och laugsbrødris drenge paa smedde handtverch ved døden afgaar. Forskrefne artichle hafue wi nu saaledis efter smedde suendenis paa grofsmed handtwerch deris flictige anordning dennem i seerdelished imellem samtøcht och bewilget, i formodning om at forekomme huis tuist oc v-enighed samtlig smedde suenne skall vere imellem, were saa vell som till en forsøgelse, huorledis de der efter dem anstille och deris omgiengelse skicheligen anstille will, och till paa widere skulle oc derefter forskrefne grofsmed suenne dem till videre anordning vide at rette och forholde, som det sig bør, i alle maader, dog os oc wore efterkommere forbeholden disse artichle efter tidens leylighed och Kongl. May. naadigste forordning och som gafnligst were kand at afskafe, forandre och forbedre. Thill widnis biurd haffuer wi ladet trøche woris stads secret her neden fore. Gifuit udi Kiøbenhafn den 12 junij anno 1648.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer 1182-92.

III s.302

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 8 19:27:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top