eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.416

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 283-288
Nummer: 416


<-Forrige . Indhold . Næste->

416.

25 Juni 1647.

Possementmagernes Lavsskraa.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom possementmagerne her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn hos os underdanigst haffer ladet anholde om confirmation paa nogle articler, deres laug och embede anrørende, som aff os elskelige borgemester och raad her sammesteds paa woris naadigste behaug dennem til beste skall were oprettet och udi pennen forfattet, efftersom fornefnde articler lyder ord fra ord som følger:

1. Skall de haffe en oldermand och dertil twende aff deris middell at udwelges, som for borgemesterne och raad met twende andre elste och beskedeligste udi lauget skal opkomme, huilken daa aff dennem worder samptykt och bewilget, hand skall were oldermand it aar til ende eller lenger om fornøden giøres.

2. Samme oldermand skall haffe twende andre aff lauget, som skall were hans hossiddere, huilke tillige skall forrette laugsens erinde, och naar oldermanden skall forløffes, skall en aff hossidderne skikes til oldermand i hans sted.

3. Och til sligt disbedre at effterkomme maa de huer fierding aar holde adelsteffne enten i oldermandens huus eller paa en anden beleilige sted, och daa maa hos dennem were en aff raadet at tilhielpe alle twistige sager at forene, paa det intet skall sluttes eller giøres imod privilegierne eller andre statuter, som her i byen bør at haffes i act, och ellers naar fornødenhed tilsiger at forsamles, och daa om konstens gaffn och forfordring at tale, til huilken stefning eller sammenkomst den yngste mester, som sidst i lauget indkommen er, laugsbrøderne tilsige skall. Findes hand uwillig, naar hand aff oldermanden tilsiges, daa bøde huer gang hans brøst saa findes en slet daler mønt til to skiffte, nemblig laughuset och de fattige aff lauget. Medens worder hand dis imidlertid syg eller udi louglige forfald geraader, daa tiene den som nest for hannem i lauget indkom, indtil den anden selff sin bestilling forrette kand, som det sig bør.

4. Och naar lauget saaledes er forsamlet, da skulle de for alting haffe Gud flittig for øyen och holle god skikelighed och orden under dennem, dersom nogen sig motwilligen anstiller, och enten oldermanden eller nogen aff laugsbrøderne enten met ord eller gier-

III s.283

ninger wtilbørligen offerfalder och wførmer, daa skall hand derfore bøde til lauget effter laugbrødernis flittig kiendelse.

5. De skulle och haffe en laugsskriffere, som alle deris sager til underretning skall antegne, saa och holle rigtige mandtall paa brøderne udi lauget.

6. Der skall och haffes en lade hos lauget, huorudi lausens articler, item bøgger, indgang och straffpenge skall forwares, saa och en bøsse de fattiges rettighed udi at giemme, huilken lade och bøsse met trende løkelser skall were forwaret och dertil oldermanden sampt hossidderne huer sin nøggell at skulle haffe.

7. Naar nogen swend paa dette handwerk lauget begierendes worder, daa skall hand først bewise handwerket redeligen at haffe lerdt och sig som en erlig swend i fire aar derpaa skikelig forholdet, och imidlertid i to aar paa fremmede steder forsøgt. Dernest skall hand sig siden for lauget andgiffe, och hos huilken mester hannem løster skikeligen och forswarligen arbeyde och forholle; och naar det skeed er, daa skall hand giøre en passelige prøffe, huis omkostning lauget selff strax skall betale, met mindre hand det wed sig selff til bedre profit at udbringe, siden winde sit borgerskab, saa skall hand udi lauget indtages och giøre artichlerne fyllist, saa och sig en erlig wberøctet qvindes person til ecte tage, som det sig bør. Ellers skall ingen effter denne dag tilstedes dette handwerk eller kunst udi byen at bruge, ey heller swenne eller drenge derpaa holle, uuder tilbørlige straff.

8. Huilken swend, som sig met en enke eller mesters datter dette handwerk befrier, sampt och en mesters søn, der bewiser sig paa fremmede steder at haffe wandret och weret effter sin loulige lære for suend udi tre aar och kand giøre en passelig prøffe, haffe lauget aldelis frit.

9. Naar nogen effter forberørte leylighed lauget er bewilget, skall hand giffe en gylden till indgangspenge effter recessens 70 capittel, saa och till oldermanden, som for lauget umage haffer, en rd., och till skrifferen, som hans naffn i laugsbogen indskriffer, en halff rd. Derforuden giffe 20 rd., som til trende terminer afflegges skall, halfdeelen til laugsens huus och bygning wed lige met at holle, den anden halffe part til de wed døden affgaar at anwendes, huoroffer skrifweren god bog och rigtighed holde skall, och dermet den som i lauget indkommer for indgangs drik och all anden bekostning were forskaanet, huilke penge, som forneffnd er, udi laugsens skrin i god

III s.284

forwaring skall indleggis, indtil de behoff giøres at udgiffes, som nu er meldt.

10. Kunsten och handwerket skall enhuer laugsbroder haffe i god act och ære, item dermet redeligen och oprigteligen handle, som hand will andsware och were bekient.

11. Dersom noget arbeyde hos nogen mester udi lauget betinges, daa maa ey hans laugbroder wed nogen middell enten hemmelig er aabenbarelig hannem derpaa nogen forfang, skade eller affbrek til føye, icke heller skall nogen mester maa omløbbe til got folk arbeyde at betinge, som kand were hans medbroder i lauget til skade, mens huer skall were fornøyet met huis arbeyde ret och loulig hos hannem betinges och bestilles, effter erlige handwerkers brug och sedwane. Huo det giør och louligen offerbewises, bøde en rosenobel til to skiffte, nemlig lauget och de fattige.

12. Skall icke tilstedes nogen bedragerie eller falskhed udi snorene, som af silke forarbeydes, mens de skall bliffe udi sin esse och wærd och ey enten met ulden traad eller caton formenges, met mindre dett saaledes aff nogen udi serdelished bestilles eller och dennem, som saadanne snorer kiøber, witterlig giøres och for sit billige werd selgis.

13. Ingen mester, nu i begyndelsen eller førend lauget kommer bedre i swang, maa flere end twende swenne paa toffwen och sit handwerk opsette, medens naar huer mester haffer to swenne, som dennem at haffe er begierendes, och daa nogen flere swenne kunde were til offers eller och her til byen ankommer, daa maa huilken mester dennem behøffer, antage, efftersom hand dennem fordre kand.

14. Ingen swend skal maa giøre wnødige hellige dage, met mindre det skeer aff stor fornødenhed, ey heller om søndagen eller andre hellige dage sig tilfordriste at were udaff sin mesters huus effterat wagtkloken haffer ringet, eller dereffter at buldre och banke paa hans dør, under straff som aff alle mesterne settendes worder.

15. Naar nogen swend will skilles fra sin mester, daa skall hand, om hand wil reyse fra byen, adware mesteren 14 dage tilforne, och om hand will arbeyde hos en anden mester i byen, daa skall hand opsige hannem en maaned tilforne och sig dismidlertid tilbørligen forholle, item om en søndag effter middag och icke andre dage om ugen begiere sin wenlige affsked.

16. Antager nogen mester sin laugsbroders swend, som uden minde, foruden rigtig affskeed och loulig aardsage, er skild fra sin mester, daa bøde to rd., och samme suend forføye sig udi sin forrige

III s.285

tieneste, saa frembt mesteren hannem da will annamme, eller och wandre.

17. Skall ingen mester sig understaa enten selff eller wed andre at udloffe eller giffe sin swend mere løn end som aff samptlige mestere i lauget samtykt worder, icke heller sig tilfordriste sin laugbroders swend eller tienere wed nogen middell at affspendig giøre. Huo det giør och loulig offerbewises, bøde effter oldermandens och hossidderens sigelse.

18. Skall det och were en huer mester frit at tage erlige folkes børn, aff huad nation det were kunde, i lære, dog ey flere end 4 drenge tillige paa toffen at maa haffe siddendes, och naar en aff fornefnde drenge paa et aar ner udlert haffer, maa den fembte paa toffen opsettes. Item will och mesteren holde flere drenge enten till dreyen, silke winden eller anden behoff, stande hannem frit fore. Mens de antagene drenge, som paa toffen ere opsette, skulle deris lære i sex sambfelde aar udstaa, met mindre det wed seerlig accord skeer, och daa i femb aar i det ringeste at were udi lære.

19. Det maa och were en huer mester frit sin søn handwerket at lære, dog hannem icke under fire aar aff sin lære forloffe, om hand ellers daa for en swend duelig och døgtig actes kand.

20. Alle drenge, som effter denne dag antagis, skulle tillige met deris forloffere udi handwerkens bogen, som dertil forordnes skall, indskriffes, effter huilken de ochsaa effter deris rette forløbben lære aar igien kand frikendes.

21. Antinger nogen dreng siden lære uden paakiente aardsage, daa skall hans forloffere hannem igien tilstede forskaffe, och siden drengens lære paa ny igien at antage, om mesteren det saa behager, eller den straff met hannem formilde.

22. Haffer nogen mester eller swend sig for nogen sag at beklage, daa skall hand først giffe det oldermanden tilkiende och begiere, at hand lauget om søndagen effter middag wille lade forsamble, och icke paa andre dage, paa det ingen sit arbeyde dermet skall forsømme. Dog skall ingen slig forsamling skee uden wigtige aardsage, och den som anklager daa at udlegge till lauget, och derfore skulle laugsbrøderne uden lang ophold skaffe anklageren sin ret igien, som det sig bør.

23. Paakommer och nogen twistighed saa stor och wigtig, at lauget den icke kunde til minde eller til rette fuldende, eller och parterne icke kunde lade dennem met laugsbrødernes affskeed fornøye,

III s.286

daa sagen for borgemester och raad at indsteffne och der att gaaes huis retten kand medføre,

24. Dersom nogen findes eller paatages enten fremmede eller indlendiske, som sig udi handwerket met bønhasen eller nogen anden practiqve wille indtrenge, som i nogen maade kunde eractes at were embedet till skade, den eller de skulle med rettens bud eller tienere deris arbeyde och gierning fratagis, och det med brøde som kand paafølge, halffparten Kongelig Mayestet och byen at tilkomme och den anden halffepart embedet, met mindre den, som godset eyer, kunde det for skellige werd igien kiøbe.

25. Døer nogen possementemager och effterleffer hans hustrue, da blifer hund wed embedet, saalenge hund sidder ugifft och skiker sig well, och hende skall wed laugsbrøderene forskaffes en wellforfaren possementemagerswend hende at tiene, saa hund handwerket fremdelis wbehindret maa fortsette, och dermet sin næring och bierring met Gud och æren at spørge, indtil hund sig udi egteskab igien forandrer.

26. Naar nogen laugsbroder, hans hustru eller barn wed døden affgaar, daa skall oldermanden wed den yngste broder aff lauget tilsige brøderne samme liig till sit leyersted at følge, och huo det forsømmer uden loulig forfald bøde til lauget en halff rd. Item huilke aff brødrene eller deris swenne, som tilsiges liget at bere och det forsømmer, hand bøde i lige maade til lauget en halff rd.

27. Om disse forskreffne articler, som possementemagernes handwerk sampt swenne och drenge er anlangendes, maa dennem were forundt fire tider om aaret at tilsammen komme: den første sidste juledag, den anden om paaske tider, den tredie St. Hansis midsommers tid och den fierde St. Michaelis dag, dog uden drick och giestebydelse, under straff som wedbør.

28. Item paa fornefnde tider skulle brødrene denne deris laugs ordning offentlig forleses, huorefter de sampt deris swenne och drenge skulle wide dennem at rette och forholle, som det sig bør i alle maader. Sammeledes skall och alle brødepenge, som i lauget falder, uddelis och bortskikes till alle parter, efftersom høybemelte Kongelig Mayestets naadigste forordning i den anden artikel indholder, och som forskreffet staar, nemlig en deell till oldermanden och hossidderne, som sagerne forhører, resten til fattige enker, faderløse børn och huusarme udi embedet, dog Kongelig Mayestet och byens sager foruden disse fornefnde articler wforkrenket. Och wille wi haffe os och wore effterkommere met høybemelte Kongelig Mayestets tilladelse

III s.287

fornefnde articler at forandre och forbedre, efftersom tiden och lejligheden foroordsager och det lauget och menigheden her i byen gaffnligt were kand. Till widnisbyrd haffer borgemester och raad i Kiøbenhaffn ladet tryke deris stads secret her neden fore. Actum Kiøbenhaffn den 8 februarij anno 1634.

Daa wille wi paa fornefnde possementemagere herudi fornefnde wor kiøbsted Kiøbenhaffn deres underdanigste andmodning och begiering forbemelte articler udi alle disse ord, clausuler och puncter, som de her tilforne findes indført, dog os altid forbehollen noget derudi at fratage eller tilsette, efftersom wi det selff best och lauget nyttigst och gaffnligst at were eractes kunde, naadigst haffe confirmerit, fuldbyrdet och stadfest, saa och hermet confirmerer, fuldbyrder och stadfester. Forbydendes alle och enhuer herimod, efftersom forskreffet staar, at hindre. Haffniæ den 25 junij anno 1647.

Sæl. Registre XXI. 673-82.

III s.288

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 7 10:33:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top