eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.413

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 277-282
Nummer: 413


<-Forrige . Indhold . Næste->

413.

5 Maj 1647.

Forordning om Gadernes Renlighed.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelige borgemestere och raad udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn haffer giort en skik och ordinance anlangendes gaderne her i byen at holde wed lige saa och om skarn och wrenlighed deraff at udføre, som hid indtil fast mere end i andre welbeskikede steder paa alle gader och streder er bleffen udkast och met stor fortred och wederstyggelighed udi lang tid bleffen liggendis. Huorfore saadant i tide at forekomme bemelte borgemester och raad underdanigst haffer weret begierendes, wi saadan deris ordinance naadigst wille confirmere och stadfeste, efftersom den lyder ord fra ord som effterfølger:

Wi borgemester och raad i Kiøbenhaffn giøre witterligt, at efftersom denne bye mere end andre welforornede steder ilde skamferis met w-ieuffnlige gader och stenbroer, som tid effter anden wskikeligen ophøyes och forleggis, saa och met møeg och wreensell, som ey allene paa saadanne wloulige broer desto mere forordsagis, mens derforuden fast offuer alle gader och streder offerhaand tager, byens hauffn iblant andet synderligen i regenweder formedelst wren-

III s.277

selsens feyelse udi, och at rundestederne(?) till merkelige skade och affbrech, saa wel som paa torgene, ud wed wollen, ia kirkegaardene och langs stranden slig omflødighed udi haabetall henbæris och kastis, saa det ey allene er wederstyggeligt, harmeligt och fortredeligt, mens lenger at taalis wlideligt, och w-anseet hidintill icke hafer weret forsømmit effter adskillige kongebreffe och mandater wed god skik och ordinance derimod tienlig middel at ramme, saa haffer sligt dog alt weret forgeffis, huorfore wi haffer werit foraarsaget wores derom tilforne giorte forordninger igien at offersee och derom paa ny saaledes at ordinere som effterfølger, huilket paa tinge kand forkyndes och dereffter tingswinde tagis, saa at siden kand bliffe holdet dereffter, som det sig bør och en huer det wedkommer wille forsware.

1. For det første broleggerne skall ingen stenbroer eller rendestene effter denne dag opbryde, omlegge eller forandre anderledis end som dennem aff byfogeden, kemmeren eller brofogeden forewisis, under straff i raadhuskelleren; item broleggerne skulle och allewegne legge ryeggestene mit langs gaderne, at wandet kand haffe fald derfra til begge sider udi rendestenene, saa frembt de icke wille samme arbeyde igien opbryde och omlegge foruden belønning och dertil bøede tre Mk. kongen och tre Mk. byen, effter priuilegierne, och huor rendestenene langs met ud wed husene findes tillucte, saa at wandet wed gaden ey derudi kand haffe sit fald, daa skal de obnis, och om behoff giøris gandske opbrydes och forandris, saa at de ey wandlobbet forhindrer. Disligeste huor røster i rendestenene, wandlobbene til forhindring, ere satte, de skall optages och affskaffis, saa at wandet kand haffe sit fald aff gaderne udi och langs rendestenene, som det sig bør.

2. For det andet skulle broeleggerne icke heller nogen mands broe for deris huse eller paa gaderne høyere oplegge, end som wandfaldet kand taale, mens allewegne skike det saa, at wandet beholler sit fald paa de steder, som det bør at løbbe och aff arilds tid løbbet haffer, och det icke andensteds hedenlede, under tre netters straff i raadhuuskelleren.

3. Huor gader och streder findis saa forkiørt och ujeuffne giort met huller och stød, at folk icke kunde der fremkomme, daa skal brofogeden først adware och paaminde dennem, som samme uieffne gader tilhøre, at den lader dennem omlegge och til rette fly; wille de det icke giøre, skall hand giffe byefogeden och kemmeren det til kiende, at de paa byens och kongens bekostning det lader giøre och siden udpante betalning fra dem, som broerne bør at holde

III s.278

wedlige. Findes och nogen wloulig broer uden for adelens gaarde eller leyehuuse, och de folk, som derudi boer, effter første och anden paamindelse icke wille lade dennem til rette fly och omlegge, daa byfogeden och kemmeren i ligemaade samme broer at lade forbedre och fordre betaling igien aff dennem, udi leyehuusene boer, huilket och saaledes skall holles met de høylerde, prester, fogeder och andre i landet boendes, deris huuse och fortog, naar folkene der paa boer icke wille selff giøre dennem loulig, som det sig bør effter Kongelig Mayestets naadigste breff, som derom udgangen er.

4. Wogenmendene aff det store laug, effter deris laugs ordinancie och articuler, haffe til dennem alle de smaa wogenmend, som kaldis sandaggere, och efftersom byens streder och gader, som dennem tilforne ere deelte imellem, saaledis effter till byfogeden derom rigtig udgifen udskrifft och fortegnelse, saa at enhuer er bewiist huad gade och side aff gaden hand skall were met at reenholle, skulle de were tilfortrengt huer paa sit hold met heste och en god skarnwogen at møde, naar behøffis skarn och møg at udkiøre, och til den sted allerede ordineret er eller hereffter ordineris hedenføre, huorfore de store wogne ti och de smaa 5 skilling for huer les skulle betalis. Findes der ey for en mands dør fuld les, søge det for flere, som naboerne da for advenant betaler. Findis nogen skarned andensteds end som befalet er eller hereffter befalis at bortlegge och dermet betrædis, skal den det paa sin rette sted bortskaffe och derforuden udi portene straffis met halsjern intil afften. Befindes och at wagten, som derpaa uden portene bestillis, seer met nogen igiemmell fingre, skall hand samme møg paa sin tilbørlige sted selff forskaffe och derforuden lige wed den anden straffis met halsjernet.

5. Wogenmendene skulle holle gode, sterke och tette wogne met gode gaufflfielle for och bag, saa at møget, som de paatager inden eller uden byen, ey tabes och strøes langs gaden, førend det paa sin tilbørlige sted henleggis. Findis effter denne dag nogen wogenmand udi stor eller lidet laug met falske och wloulige wogen, skulle samme wogen uden all forskaanelse aff brofogeden eller aff porteneren i porten sønderhugges och eyermanden derforuden bøede første gang 2 Mk., anden gang 3 Mk., tredie gang dobbelt till 3 skiffter, kongen, byen och byfogeden met sine tienere, som dermet opsigt haffer. Findis hand selff eller sine tienere met nogen at see igiemmell fingre, straffis selff lige wed Wogenmendene sig forseet hafde.

6. Huilken wogenmand paa sin ordinarie sted icke møder met heste och wogen, eller en anden i sit sted at møde forskaffer, saa

III s.279

intet forsømmis, skall giffe till straff 3 Mk., eller om hand dennem ey formaar at udgiffe, wed kielleren, tønden eller halsiernet straffis, och det til trende gange, om hans forseelse saa tit befindes. Skeer det fierde gang, forwisis lauget, och om hans heste findes derefter paa byens felled at udslaaes, were forbrut til byen, effterdi hand ey dermet giør byen den tieneste, hand pligtig er, och paa det dermet desto ligeligere kand tilgaa, skall fire gange om aaret wogenmendene met deres skarnwogene møde paa en wisse sted effter byefogedens och kemmenerens sigelse aff dertill forordnede och besigtiges. Och saa mange derimod wdøgtige och wloulige findes strax paa steden sønderhuggis.

7. Skarnfogederne skall huer i sin part aff byen, efftersom dennem befalis, langs gaderne udraabe, at indwaanerne huer for sin dør deres gademøg til hobe feyer och bortskaffer. Huo herimod findes fortreden och wlydig och lader skarnet for deris dør ligge om natten dereffter, skall den samme strax om morgenen derfore udpantes wed brofogeden, skarnfogeden och en aff fogedswennene och samme pant udi byfogedens och kemmenerens giemme paa raadhuuset eller en anden bequem sted lefferis och til neste ting, om de det daa desforinden ey løser och for sig retter met loulig kald och warsel, eyermanden til løsning tilbydis, och om hand det inden femten dage dereffter ey affklarer, daa pantet effter dannemends wordering selgis och deraff, foruden huis effter privilegierne forbrut er, 4 Sk. till huer person dennem pantet haffer betalis. Will nogen skarnet met sine egene heste och wogene bortføre, det stande dennem frit fore, det samme holdis met dennem at forstaa om udpanten och huad deraff følger, huis møeg bortføris och wogenmendene dog strax paa steden ey wille betale.

8. Ingen maa aff gaarden et eller andet slags wreensell lade udbere och legge paa gaden, were sig heste eller koemøg, whumskhed aff slagterie eller huad det were kand, huoraff ond stank kand foraardsagis, uden tilforne wogene ere bestillede, som slig wreenhed strax effter haanden paalesser och bortfører. Bliffer det natten offer paa gaden beliggendes, bødes derfore første nat dobbelt, anden nat 4 dobbelt, tredie nat 40 Mk. kongen och byen, formedelst at øffrighedens befaling och paabud icke anderledis holdis och effterkommis.

9. Befindis nogen wed nat eller dag wreensell aff husene eller kiellerne at udbere eller udbere lade och det udi eller wed stranden, paa torgene, wed wolleu eller paa andres fortog at kaste och henføre,

III s.280

bøeder derfore første gang 3 Mk., anden gang 6 Mk. Sker det 3 gang, straffis derfore paa deris 40 Mk. Befindes nogen udi bøtter, balger, spander eller udi anden maade menneske skarn at udbere eller udbere lade och saaledis som sagt er henkaste, bør den saa wel det lader bestille, som den sig det offertager, første gang paa det høyeste derfore at straffis. Skeer det offtere, actes for det folk nattemanden falder udi bestillingen och lenger ey bør lides udi menigheden. Det samme forstaaes och holdes aff dennem, som natt eller dag udberer och kaster eller udbere och kaste lader døde aadseler, store eller eller smaa, inden portene, paa gader eller udi haffer, effterdi sligt wed rakeren och hans gesinde bør paa de steder uden byen nedgraffis, som der till bestempt er.

10. For den megen stank herudi byen aff rendestenene foraardsagis, er for godt andseet, at de som haffe brønde och poster udi deres gaarde, naar aff gaderne och rendestenene udaget er, lader deris folk paa en fierding times tiid opdrage och pompe wand udi deris gaarde, saa det kand haffe lob aff gaden udi rendestenene och dermet desto bedre udskylle ond stank herudi byen, besynderlig om sommerens tid, desto mere at forekomme och affwerge.

11. Om winterens tid, saa wel naar det fryes som naar hastig tøe paakommer, bør huer at holle sine rendestene for sit fortog ophuggen och oprømmit, saa at wandet kand haffe sit fri flod langs rendestenene och icke stemmis, huoroffer det naboerne løbber udi huuse och kellerne; huo sligt forsømmer och icke effterkommer, naar aff skarnfogeden derom tillsiges, daa skulle de och offer dennem satte ere det wed pligtzkarle lade ophugge och oprymme, siden en huer, saa wit for hans fortog giort er, betale eller derfore udpantis, och dermet widere siden forholles effter forrige articlers forhold.

12. Det samme er at forstaa om dennem sig, naar iis aff gaderne offer alt skal ophugges och udføris, fortrøker och icke efftersom en huer for sig tilkommer, dermet will tilhielpe och til effterrettning skall udi act haffes, at udi de gaarde, huor got folk aff adelen selff residerer, eller naar de hid til byen kommer och tilstede ere, saa well som udi de geystliges residentzer och kongelige tieneris huuse, de selffer udi boer, ingen importunitet eller uwilge bewisis, mens udi den sted met beste føye och maner tilsigis och effter standens och qvalitetens gebur ombedes de sig dertil wille bequemme, at saadant til den gemeene skik och beste och forordningen icke bliffer sweket och affbreck giort, mens mere andre til got exempel bestyrket och effterkommet; ellers met slige gaarde, huor eyermanden

III s.281

selffer ey residerer, mens aff andre got folk besiddes, at holdis offer Kongelig Mayestets forordninger och privilegier. Des til widnisbyrd under wort stadtz secret. Datum Kiøbenhaffn den 30 aprilis anno 1647.

Huilke forskreffne borgemesters och raadtz ordinancie wi os aaadigst haffer ladet wel befalle, huorfore wi den och naadigst haffer confirmerit, fuldbyrdet och stadfest, saa och den hermet confirmerer, fuldbyrder och stadfester udi alle sine ord, clausuler och puncter, efftersom forskreffit staar. Thi byde wi och befale alle och enhuer etc. Haffniæ den 5 maij anno 1647.

Sæl. Registre XXI. 649-57.

III s.282

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 7 09:37:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top