eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.409

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 275-276
Nummer: 409


<-Forrige . Indhold . Næste->

409.

25 Marts 1647.

Taxt for Stolestader i Holmens Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom kirkewergerne till Holmens kirke effter wores naadigste befaling och effter wores naadigste confirmation haffer taxerit och sat stolstaderne sammesteds, huad en huer effter lige qvalitet til indtredelse och kiendelse bør deraff at giffe, lydendes ord fra ord fra ord som effterfølger:

Efftersom Hans Kongelige Maiestet wor allernaadigste herris befaling till os udgiffen underdanigst at skulle taxere stolstaderne i Bremerholms kirke, huad en huer effter høy stand, qvalitet och embids condition burde at giffe till første rettighed och første aars kiendelse paa Hans Maiestets naadigste consentz, daa haffer wi underdanigst saaledes for billigt eractet der aff burde at giffes som effterfølger.

Anlangendes Dannemarkis rigis hoffmester, rigens raad, welbyrdig rigens admiral, secretarius, rentemesterne och øffersten offer artilleriet, deres frøkener, fruer och jomfruer, deres stole och huad deraff kunde giffes, det henstille wi wnderdanigst til deres egen

III s.275

excellencers och welbyrdig herrers egen discretion, udi betenkende alting at skee kirken til underholling och forbedrelse.

Skipes capiteiner och offer skipper: jntredelse j rd., kjendelse j r. ort.

Lieutenanter: intredelse j s. d., kjendelse j r. Mk.

Proviant, Tyghuus, Brøger och Holmens skriffuere: intredelse j rd., kiendelse j ort.

Fornemste mester for handwerkerne: intredelse j rd., kiendelse j ort.

Wnderskrifferen: jntredelse j cour. d., kiendelse j r. m.

Skippere och skibsskriffere: jntredelse j s. d., kiendelse j r. Mk.

Arkeliemestere, wnderskippere, tromettere, koke och tromeslagere: jndtredelte j rd., kjendelse j s. Mk.

Brøgger- och bagerswenne, smidde och skibstømmermend, snekere, blokedreyere och andre Hans Mayestets tienere: jntredelse j rd., kiendelse j s. Mk.

Høybaadsmend, qvartermestere, skibsmend och deres matter och arkeliemesters motter: jntredelse ij s. Mk., kiendelse 12 Sk.

Hermet er en huer meent Hans Mayestets tienere, undertagen baadsmendene, effter Hans Mayestets udgiffne breff.

Daa haffer wi effter underdanigst anmodning och begiering fornefnde kirkewergers giorte taxt udi alle des ord, clausuler och puncter naadigst confirmerit, fuldbyrdet och stadfest, saa och hermet confirmerer, fuldbyrder och stadfester. Forbydendes etc. Haffniæ den 25 martij anno 1647.

Sæl. Registre XXI. 611-12.

III s.276

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 21:30:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top