eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.408

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 274-275
Nummer: 408


<-Forrige . Indhold . Næste->

408.

25 Marts 1647.

Reglement for Holmens Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelige Christoffer Lindenow till Linderswold, wor mand, tienere och admiral paa Bremerholm och bestalter oberster lieutenant, udi en deell wores betiente deres nærwerelse paa wores naadigste ratification adskillige poster, Holmens kirke anlangendes, haffer ladet opsette och forfatte, lydendes ord effter andet som effter følger:

1. Skall giffes aff klokerne, naar der bliffer ringet for liig, om de udi kirken bliffer begraffet, penge 4 r. Mk.

2. Begraffes ligene udi den ny kirkegaard uden for kirken, da giffes aff klockeren til kirken penge ij r. Mk.

3. Begraffes de paa den gamle kirkegaard paa Holmen, daa aff klokerne at giffes til kirken penge 1 r. Mk.

4. Skall giffes Holmens skolemester, hører och skoledrenge, som for liig begieres at skall synge, som bliffer begraffet i den gamle kirkegaard paa Holmen, penge ij r. Mk., aff huilke skolemesteren skall haffe den ene r. Mk., och høreren den halffe r. Mk. och skoledrengene den anden halffe r. Mk.

5. Naar ickun høreren allene met en anden af skolen begieres, daa ickun at giffes penge ij (1?) r. Mk., huoraff skolemesteren skall haffe den tredie part och høreren och skolen de to parter.

6. Grafferen till graffen for et stort liig at graffue, som udi kirken blifer lagt, och for graffen offen til igien at lade tilmure, penge ij sl. dlr.

7. For en graff til et lidet lig at graffe til, som och bliffer lagt i kirken, derfore penge j sl. daler.

8. For et stort liig at graffe til, som kommer udi den ny kirkegaard wed kirken, penge ij sl. Mk.

9. For et lidet liig sammesteds at graffe til, derfore penge ij sl. Mk.

10. Iligemaade skall grafferen haffe for huer graff paa denn gamle kirkegaard paa Holmen penge j sl. Mk.

III s.274

11. De liig, som bliffer i samme fornefnde kirkegaard begraffen, som skolens personer icke gaar for, skall grafferen och derfore ingen betaling haffe.

12. Belangende dem som haffer intet at giffe, dem skal presten kaste mol paa for intet, mens dennem, som lenge och wel haffer tient Hans Kongelige Mayestet enten som officerer eller udi andre maader noget meriteret och dog udi yderste armod geraadet, dennem skall altingest fri forundes, saa at klokerene ringes, prestens och skolens tieneste dennem uden nogen betaling bewilges. Och saa frembt som nogen befindes at kunde betale, skall derfore betales som wedbør.

13. Saa offte presten uden betaling holder en liden sermon offer noget liig, som ey kand betales for, saa offte skall och skolemesteren forpligtet werre uden nogen betaling at lade pøkerne, som kand synge, møde paa kirkegaarden, naar hand derom aff presten adwares, at de siunger en salme for och effter sermonen.

Daa haffer wi effter underdanigst andmodning och begiering fornefnde oprettede poster forbemelte Holmens kirke wedkommende udi alle des ord, clausuler och puncter naadigst confirmerit, fuldbyrdet och stadfest, saa och hermet confirmerer, fuldbyrder och stadfester. Forbydendes etc. Haffniæ den 25 martij anno 1647.

Sæl. Registre XXI. 609-11.

III s.275

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 21:18:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top