eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.406

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 273
Nummer: 406


<-Forrige . Indhold . Næste->

406.

14 Feb. 1647.

Om Brugen af »Davidsdegne« i Holmens Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelige Christoffer Lindenow til Lindeswold, wor mand, tienere, bestalter oberster lieutenant och admiral paa Bremerholm, och hæderlige och høylerd mand doctor Jesper Brochmand, superintendent offer Sellands stifft, effter wores naadigste befaling och paa wores naadigste ratification haffer oprettet en ordning sang for lig wed Holmens kirke och musique der sammesteds anlangendes, lydendes ord effter andet som effter følger: Efftersom wi underskreffne haffer bekommit wor allernaadigste herris befaling om ordning at giøre imellem Holmens skole och de 12 Davidicis i Kiøbenhaffns skole, naar de bliffer begierede for liig til Holmen sig at lade bruge, daa, Hans Kongelig Mayestets naadigste befaling wnderdanigst at effterkomme, haffer wi paa Hans Kongelige Mayestets naadigste confirmation effterskreffne ordning giort. 1. De tolff Davidici icke at anbyde sig till nogen tieneste at giøre met lig til Holmen, met mindre det bliffer begieret. 2. Effterdi bemelte Davidici icke ere under Holmens skolemesters enten institution eller disciplin, daa naar Dividi corum begieres til tieneste, altid en wiis aff hørerne i Kiøbenhaffns skole aff rectore scholæ Haffniensis tilforordnet at metfølge, all w-orden och klagemaal i saa maader at forekomme. 3. Naar saadan tieneste begieres, daa om dagen tilforne derom at andwaris. 4. Brugis Davidici met Holmens skole, daa at giffes til haabe 10 mark mynt, och dennem saaledes at deelis, at skolemesteren paa Holmen deraf tager halfparten, och høreren aff Kiøbenhaffns skole med Davidicis tilhøre den anden halffepart. Och huis befindes skolemesteren paa Holmen mere at bekomme, end hand andgiffer, da at straffes som den kongelig ordning motwilligen offertreder. 5. Naar musiq udi Holmens kirke holdes udi got folkes brudewigelse, daa Kiøbenhaffns skole dertil at bruges effter ordinantzen, Holmens kirkes cantori hans rettighed i alle maader wforkrenket, effterdi saadant wed Holmens skole icke forrettis kand; daa haffer wi fornefnde ordning effter wnderdanigst andordning naadigst confirmerit, fuldbyrdet och stadfest, saa och hermet udi alle maade des ord och clausuler confirmerer och stadfester. Forbydendes etc. Hafniæ den 14 februarij 1647.

Sæl. Registre XXI. 596-98.

III s.273

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 21:09:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top