eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.402

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 270-271
Nummer: 402


<-Forrige . Indhold . Næste->

402.

11 Jan. 1647.

Forbud mod Indførsel af fremmed Brød.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom wi menige bagere udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn anno 1620 paa deres laug nogle privi-

III s.270

legier naadigst forundt och bewilget haffer, lydendes ord fra ord som effterfølger: Wi Christian 4 giøre alle witterligt, at baggerne udi wor kiøbstad Kiøbenhaffn underdanigst for os sig haffer beklaget, huorledes deres næring dennem aff adskillige fremmede dag fra dag io lenger io mere betages, idet forbemelte fremmede steder och byers brød, fra huilke de hender at komme, med sig indfører, och saadant forbemelte byens baggere till effterdeell och stor skade aff skibene igien udhøkere, met underdanigst begiering, at saadan ulowlig och wbillig wdlendiske forprang motte affskaffes, daa effterdi forbemelte baggere haffer paa raadstuen udi samme wor kiøbsted sig forpligted byen och de gode indbyggere och woris kiere undersattere met got brød aff alle haande slags till all fornødenhed at wille forsørge effter et lideligt kiøb, och som det os elskelige borgemestere och raad effter wores naadigste befaling och byens rette anseendes worder, daa haffer wi den leylighed naadigst och well offerweyet. Och paa det forbemelte wores undersattere bagere udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn dis bedre kunde bliffe wed magt och den tynge, de os och byen skyldig er, udstaa, wille wi naadigst hermet gandske saadant fremmet brød, som i støkewiis føres, were sig aff huad korn, huede, rug eller huad andet det were kand, sigtet och wsictet, met specerie och ellers forbaget, haffe affskaffet och aldeles forbudet, indtil saa længe wi anderledes derom naadigst tilsigendes worder. Dog skall icke hermet were forment, at io skibscauring i lester tall maa indføris och udselgis. Befindis nogen sig herimod at forgribe fremmed brød at indføre, daa skulle de alt huis brød de haffer met at føre till fattige husarme udi forbemelte wor kiøbsted Kiøbenhaffn haffe forbrut och derforuden 10 rdlr. til os were forfallen, huormet wi naadigst alworligen wille haffe befalet wores fogeder, embidsmend, borgemestere och raadmend sammesteds flitteligen at haffe indseende, saa frembt de icke selff for des forsømmelse wil stande os til rette. Huoreffter alle och enhuer sig skulle rette. Haffniæ den 15 junij anno 1620. Daa effterdi samme wores dennem da paa forskreffne privilegier bewilgede breff befindes fast at were forslit, saa en deell ord derudi skreffen icke kiendis kand, haffer wi effter fornefnde bageres flittige och underdanigste anmodning alle forskreffne dennem giffne privilegier naadigst for got eractet met dette wort obne pergementz breff i alle sine ord och mening, efftersom det her indført findes at renovere, saa och hermet det fuldkommeligen will renoverit haffe. Haffniæ den 11 januarij 1647.

Sæl. Registre XXI. 582-84.

III s.271

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 20:50:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top