eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.399

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 269-270
Nummer: 399


<-Forrige . Indhold . Næste->

399.

22 Nov. 1646.

To Kirkeværger beskikkes ved Holmens Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom wi nogen tid forleden, Guds guddommelige naffn til ære, haffer ladet bygge Bremerholms kirke, hos huilken hid til dags ingen kirkewerger haffer weret tilforordnet, som opsiun kunde haffe til fornefnde kirkes gaffn och beste, och os elskelige Christoffer Lindenow, wor mand, tienere och bestalter oberster lieutenant och admiral paa Bremerholmb, saa och presterne och de fornemste sognemend sammesteds, til bemelte kirkewergers bestilling, paa wores naadigste behaug, haffer døgtig och tienlig eractet os elskelige Willem Effensen, wores skibscapitein, och [med] hannem Niels Oluffsen, wores deeleskriffere paa Bremerholmb, hannem

III s.269

til medhielper i samme bestilling, daa lade wi os det naadigst wel befalde, och paa det altingest dermet dis bedre kunde stilles i werk, haffer bemelte kirkewergere vnderdanigst weret begierendes, at dermet matte forholdes som effterfølger: 1. At alle de som wille lade begraffe deres døde enten i kirken eller i kirkegorden motte were tilforpligt, effter at de ere med kirkewergerne om leyerstedet forligte, pengene til dennem, førend begraffelsen sker, rigtigen at erlægge. 2. Disligeste at kirkewergerne sammesteds motte haffe och beholle den samme kirkemyndighed, som kirkewerger bør at haffe och herudi wor kiøbsted Kiøbenhaffn sedwanlig er, och ingen at giøre dennem indpas i samme deris bestilling. 3. Endeligen naar nu dette begynte aar er exspirerit och forløbben och kirkeregenskabet aff kirkewergerne offer lefferet er, at der daa twende andre til kirkewergere motte udwellis och indsettis, daa ere wi naadigst tilfreds, at paa fornefnde maner met altingest tilgaar. Forbydendes etc. Haffniæ 22 novembris 1646.

Sæl. Registre XXI. 559.

III s.270

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 12:19:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top