eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.397

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 268-269
Nummer: 397


<-Forrige . Indhold . Næste->

397.

22 Nov. 1646.

Bestalling for en Foged i Kongens Have.

Christian 4 antager nerwærende Hans Hansen at skulle tage ware udi wor hafwe uden for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor hand skall haffe flittig act paa huset och intet aff den deell derudinden bliffer forryct. Hand skall och haffe act paa at wrtergaardsmanden met hans selffskab(!) giøre den deel de bør at giøre och icke kommer paa dee steder, som det icke bør. Iligemaade naar der effter wores naadigste befaling noget skall bruges, skall fornefnde Hans Hansen och giffe act paa, at kalk, steen och tømmer anwendes der till det bliffer forordnet. Hand skall och aldelis intet lade komme ud aff dammene, slotzgraffene, saa och hosliggende søer, uden hand derpaa wores naadigste befaling bekommer. Hand maa och ingen stede gang udi haffen, som udinden icke haffer at bestille. Och naar nogen udi wores naadigste frawerelse udi haffen skall indlades, skall hand derom bespørge sig hos os elskelige hr. Christian Tomesen, ridder, wor mand, raad, cantzler och befalingsmand wdi St. Knuds closter. Disligeste skal fornefnde Hans Hansen icke tilstede wrtergaardsmanden, apothekeren eller distillereren at holle nogen laug eller samqvem i deris losementer, eller om nogen om natten at herberge eller tilstede dennem nogen i haffen at indfordre, sit lossement och waaning skall hand och haffe paa de steder hans formand for hannem hafft haffer, huor hand iligemaade aldelis ingen herberge eller giesterie, ølsall eller andet sligt maa holde. Fornefnde Hans Hansen skall aarligen holde regenskab med wrtergaardsmanden, huormange unge træer de haffer sat och podet i forskrefne wor haffe om aaret, saa och huormange rosentræer och andet sligt de haffer i forraad, som i haffen kand brugis och forsettis. Huis fruct och andet, som aff fornefnde haffe selgis, derfore skall hand giøre os rede och regenskab. Iligemaade skall hand aarligen leffere en fortegnelse fra sig paa huis sur och grønkall, agurker och andet sligtt aff hafferne udi forraad kunde wære. Endeligen skall hand act paa giffe, at de folk, som effter tidens leylighed til haffens rycte bliffer forordnet, icke skulle til anden arbeyde bliffe brugt, och ellers i alle andre maader wide, giøre och ramme wores gaffn och beste, som det sig bør en troe och pligtig tienere. Och haffer wi naadigst bewilget fornefnde Hans Hansen for samme sin tieneste aarligen aff wor rentecammer at skulle giffes 100 curante daller til aarsløn, och elleffe courante daller till kostpenge paa sig selff anden, saa och foder och maal paa en hest; huilke fornefnde aarsløn och kostpenge skal begynde och angaae fra

III s.268

den 29 novembris i forleden aar 1645 och endes aarsdagen dernesteffter och siden forfølges aar fra aar, saalengø hand udi samme wores tieneste forbliffer. Bydendes och befalendes wore rentemestere etc. Haffniæ den 22 novembris 1646.

Sæl. Registre XXI. 556-58. En ligelydende Bestalling fik Bertel Jensen af 23 Juli 1648 (Sæl. Reg. XXII. 6-7).

III s.269

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 9 16:56:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top