eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.396

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 266-267
Nummer: 396


<-Forrige . Indhold . Næste->

396.

20 Nov. 1646.

Fru Ingeborg Ulfstand faar Skøde paa et Begravelsessted i Frue Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig, hederlige och høylerd rector och professores udi Universitetet her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn haffer undt och bewilget os elskelige fru

III s.266

Ingeborre Wlstand, affgangene Jørgen Winds till Gundestrup, en platz bag coret udi wor Frue kirke till it frit indmuret leyersted fornefnde hendes affgangene hosbonde, sig selff och deres børn, huorpaa de hende deris bewillings breff metdellt haffer, lydendes ord fra ord som effterfølger: Rector och professores udi Kiøbenhaffns universitet kiendes och giøre witterligt, at efftersom Gud allermegtigste haffer til sig henkaldet den erlige och welbyrdige mand Jørgen Wind til Gundestrup, fordum rigens raad och admiral, och hans høybedrøffede effterlewerske erlig och welbyrdig fru Ingeborre Wlstand till Gundestrup wenligen af os haffer weret begierendes, at wi til bemelte hendes hosbondes saa well som hendes eget leyersted wille unde och bewilge hende en platz bag coret udi wor Frue kirke; och efftersom welbemelte gode frue aff sin fri willie haffer foræret till wor Frue kirke 400 rd. in specie, saa haffer wi hermet undt och bewilget hendes s. hosbonde, sig selff och deris fellidz børn et fri grundmuret leyersted bag koret udi den øster affsetning langs ud met de tre vinduer udi lengden aff øster i wester under jorden, aff sønder i nør fra det ene hiørne til det andet paa affsetningen 12 allen vngefehr. Huilken leyersted skall følge velbemelte fru Ingeborre Wldstand och hendes saa well som hendes salig hosbondes liffsarffinger paa børnebørns børn och fremad vigienkaldelig och ingen anden sig dertil at holde; disligeste haffer wi undt och bewilget hende, at hund maa lade opsette paa muren sammesteds wed dett norde windue et monument, kirken til prydelse, och til den ende lade tilmure aff samme windue saa meget behoff giøres effter monumentens høyde. Iligemaade er hende bewilget och tillat et sette et jerngitterwerk, 12 allen lang fra det ene hiørne paa afsetningen til det andet, dog met saa skell, at hund lader giøre derpaa twende døre hos hinanden, som till begge sider kand opslages, och dertil lade en nøgell findes i kirkewergernis giemme. Dog er derhos foraffskedet, at ingen skall fordriste sig til samme laas at obne, met mindre at nogen førstelige persons liig der skulle indsettis, daa for platzens skyld døren at obnis. At saa i sandhed er och wfeylbar holdis skall, haffer wi til witterlighed ladet henge woris universitets secret her neden fore, actum Haffniæ den 30 may anno 1645; da haffer wi paa saadan fornefnde fru Ingeborre Wldstand hendes wnderdanigste andmodning och begiering fornefnde bewillingsbref vdi alle detz ord, clausuler och puncter naadigst confirmerit, fuldbyrdet och stadfest, saa och hermet confirmerer, fuldbyrder och stadfester. Forbydendes etc. Haffniæ den 20 novembris anno 1646.

Sæl. Registre XXI. 549-51.

III s.267

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 11:56:30 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top