eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.383

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 261-262
Nummer: 383


<-Forrige . Indhold . Næste->

383.

14 April 1646.

Bestalling for en Gartner ved Rosenborg.

Christian 4 antager nærwerende mester David Kønig for en gartener udi wor lysthaffe her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och haffer wi met hannem paa effterfølgende maade derom ladet accordere, at hand fornefnde wores lysthaffe saa wel som den liden derhos liggende haffe wed huset sammesteds, som aff mangel for arbeids folk ere noget blefen forsømmit, paa sin egen bekostning met wrtegaardsswenne och arbeidsfolk igien skall bringe paa fode udi rette tide, huis derudi fornøden giøres, saa och plante gangene som forswarligt, beskere och reenholle, och met alting saaledis omgaas och haffe indseende, at den icke bliffer hereffter som tilforne forsømmit, mens dag for dag kand io mere tiltage och ferbedris met tienlige simplicibus och wrter, som en god, tro och forfaren gartener eyner, bør och hans bestilling udkreffer, huorimod wi haffer beloffet at wille giffe hannem aarligen, saa lenge wi hannem naadigst udi samme tieneste wille beholle, 700 rd., huoraf hannem nu strax 400 er bleffen erlagt, och de offrige 300 rd. skall hannem till Michaelis førstkommendes tilstellis. Widere skall hand hos os ey widere haffe at fordre eller os anden bekostning i nogen maade tilskriffe. Derforuden skall och fornefnde mester Dawid de 13 kvarterer, som ligger wed stallen, maa

III s.261

anrette och till sin egen nytte och gaffn bruge wor laboratorium sammesteds. Skall hand och met wrter forsørge och paa sin egen bekostning fornøden bourter forskaffe. Mens huad mere udi haffen kand till offers wære, det maa hand til fornefnde lysthaffens forbedring andwende och till sit nytte selge och affhende, dog at haffen derudoffer icke i nogen maade skade tilføyes. Skall och effter hans begiering ingen anden end fogden till forbemelte wor haffe wære tillat nøgelen dertill at haffe, paa det intet derudi hannem til skade bortkommer och forryckis. Hafniæ 14 aprilis anno 1646.

Sæl. Registre XXI. 468.

III s.262

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 10:14:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top