eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.375

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 258-259
Nummer: 375


<-Forrige . Indhold . Næste->

375.

22 Sept. 1645.

Byen fritages for Indkvartering i Fredstid. Nørreport maa staa aaben om Dagen, men Borgerskabet skal lade den yderste Del deraf forfærdige.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige borgemestere oc raad udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn paa deris egne saa vell som menige borgerskabets vegne til folckets her i byen til hest oc fods afftackning ti tusinde rixdaler in specie vnderdanigst haffver loffvet at vilde vdgiffve, vnderdanigst derhos begierendis, at de for saadan videre indqvartering, saa lenge Gud freden vnder, naadigst maa vere forskaanet, saavell som oc saa at vore egne tienere, som for indqvartering ere taxerede, huer maa udgiffve til samme summis fyllist giørelse en maaneds gage for huis de ere taxerede fore. Disligeste haffver de oc vnderdanigst veret begierendis, vi naadigst vilde bevilge, at den Nørreport her for byen dagligen maatte staa aaben som tilforn. Da haffve vi naadigst saadan deris vnderdanigst begiering udi billig betenckende optaget, saa oc loffvet oc tilsagt oc nu med dette vort obne breff loffver oc tilsiger bemelte borgerskab udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn nu strax, naar den udloffvede summa er erlagt, at lade vdrycke huis rytterie och fodfolck, som byen nu er med belagt, och siden for ald saadan indqvartering hereffter udj freds tid at forskaane, dog hermed icke skall vere meent, at dersom andre vore kiøbsteder noget folck til hest eller fods, som til landsens defension skulle vnderholdis, for betalning at indtage kunde vorde paalagt, at de da jo jligemaade for betalning huos dennom accommoderer, huis folck de effter voris naadigste anordning at indtage kunde vorde beffalet. Disligeste ville vi oc naadigst effter forskreffne borgerskabets vnderdanigste begiering, at vore egne tienere her udj byen

III s.258

skall pro qvota och efftersom de ere taxerede for till den vdloffuede summa pengis fyllist giørelse contribuere oc vdlegge. Wi ere oc naadigst tilfreds effter deris iligemaade vnderdanigste anmodning, at den Nørre port her for byen maa dagligen staa aaben med indfart oc vdfart offver Peblingebroen, som tilforn, dog med saadan condition oc vilckor, at borgerskabet skall samme port for Nørreports butenwerck inden pindzedag udj nestfølgende aar fuldkommeligen lade opbygge oc forferdige, saa ocsaa at det ny werck oc woldarbeide vden for samme port, effter besticken paa samme butenwerck, inden tilkommende sommers vdgang skall lade ferdig giøre. Giffvet paa vort slot Kiøbenhaffn den 22 septembris anno 1645.

Sæl. Registre XXI. 402-03.

III s.259

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 21:24:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top