eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.374

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 257-258
Nummer: 374


<-Forrige . Indhold . Næste->

374.

5 Juni 1645.

Bestalling for Fogden i Kongens Have.

Christian 4 antager nerverende Esaias Andersøn at skal tage vare udj voris hauffve uden for vort kiøbsted Kiøbenhaffn, huor hand skall haffve flittig agt paa huset, och at intet aff den deel derudinden bliffver forryckt, hand skall och haffve agt paa at vrtegaardzmanden med hans selskab giører den deel de bør at giøre, och at intet kommer paa de steder, som det icke bør. Iligemaade naar der effter voris naadigste beffalning noget skal byggis, skall forskreffne Esaias Andersøn och saa giffve agt paa, at kalck, steen och tømmer anvendis dertil det bliffver forordnet; hand skall oc aldelis intet lade komme udaff dammene, slodtzgraffvene saa och hosliggendis søer, uden hand derpaa voris naadigste befalling bekommer, hand maa och ingen stede gang udj haffven, som vdinden icke haffver at bestille, och naar nogen udj voris naadigste fraverelse udj haffven skall indladis, skal hand derom bespørge sig hos os elskelige her Christian Thomasen til Stougaard, ridder, vor mand, raad, cantzeler och befalningsmand udj St. Knuds closter. Disligeste skal forskreffne Esaias Andersøn icke tilstede vrtegaardsmanden, apoteckeren eller destilereren at holde nogen laug eller samquem j deres losement eller om nogen om natter tide at herberge eller tilstede dennom nogen j haffven at indfordre; sit losament och vaaning skal hand haffve paa de steder hans formand for hannom hafft haffver, huor hand i lige maader aldelis ingen herberge eller nogen giesterie, øllsall eller andit sligt maa holde. Forskreffne Esaias Andersøn skal aarligen holde regenskab med vrtegaardsmendene, huor mange vnge træer de haffver sat och podet i forskreffne vor haffve om aaret, saa och huor mange rosentræer oc andet sligt de haffve i forraad, som udj haffven kand brugis och forsettis, huis frugt oc andet, som aff forskreffne haffve selgis, derfor skall hand giøre os rede och regenskab. Iligemaade skal hand aarligen leffvere fortegnelse fra sig paa huis sur och grøn kaal, agurcker och andet sligt aff haffven udj forraad kunde vere. Endeligen skal hand agt paa giffve, att de folck, som effter tidens leylighed till hauffvens ryckte

III s.257

bliffver forordnet, icke skulle til anden arbeide bliffue brugt, och ellers i alle maader vide, søge och ramme voris gaffn och beste, som det sig bør en tro oc flittig tienere, oc haffve wi naadigst bevilget forskreffne Esaias Andersøn for samme sin tieniste aarligen udaff vort rentekammer at skulle giffvis et hundrede caurant daler til sin aarsløn och 11 courant daler till kostpenge om maaneden paa sig selffanden, saa oc foeder och maal paa en hest, huilcken forskreffne aarsløn och kostpenge skall begynde och angaa fra dette vort breffs dato och endis aarsdagen dernest effter, och siden forfølgis, saa lenge hand her udj samme vor tieniste forbliffver. Biudendis och befallendis etc. Giffvet Haffniæ den 5 junij anno 1645.

Sæl. Registre XXI. 370-71.

III s.258

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 21:16:14 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top