eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.372

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 255-256
Nummer: 372


<-Forrige . Indhold . Næste->

372.

10 April 1645.

Forpagtningskontrakt om Ladegaarden. Jfr. I. Nr. 461.

Christian 4 forpackter Peder Suenske paa 3 aars tid ald aflen aff kornseed, høebiering, staldøxens foring, till fødning och ald huis anden nytte och fordeell, som kand bekommis eller forhuerffvis aff vor och cronens den store Ladegaards brug och tilleg her udenfor vor kiøbsted Kiøbenhaffn, huilken forskreffne Ladegaards auflen med pløigning, sæd, høst, arbeide, gierder at lucke och ved lige at holde, sampt huis andet arbeide, som aflen vedkommer och till Ladegaarden kand falde, bønderne skulle driffve och forrette, som dj hidintill giort haffver; sammeledis maa forskreffne Peder Suenske nyde fiskerien j de tu smaa dammer udj Ladegaarden, saa och vederlegge och betale rougsæden, som nu er saad udj gaardtzens marck, med frøegield; disligeste maa hand annamme till inventarium alt huis boeskab paa Ladegaarden findes och det lige saadan som det nu er lige got igien fra sig leffvere; men dersom enten bytter, saaer, kierner, spande, hylder eller andett(!) och lige gott igien leffvere och vederlegge, och skall kiørerne och des opfødning aff w-villige mend rigtigen taxeris och j samme inventarie indføris, huilcke kiør och opfødning hand j lige maade af lige god art och jo saa gode, som hand dennom nu anammer, jgien skall forskaffe och leffvere, huor imod forskreffne Peder Suenske eller hans arffvinger, en for alle och alle for en, aarligen till huer Philippi Jacobi dag skulle vere forplickt for saadan voris naadigste bevilling och forpacktning wfeilbarlig uden ald affkortning

III s.255

udj nogen maade skall erlegge udj vort rentekammer her udj Kiøbenhaffn tu tusinde och tu hundrede enkende rixdaler in specie och derforuden betalle jtt hundrede les ved, som wij naadigst haffver bevilget hannom till ildebrand, huilcke vor lensmand paa vort slott Kiøbenhaffn hannom aff vore och cronens skoffve skall lade udvijse, saa och betale masken, som wij j lige maade naadigst haffver bevilget hannom at maa bekomme paa vort det store Brøgers till kiørene, for serdelis och ordinarie betalning. Disligeste skall forskreffne Peder Suenske vere forplickt, saa fremt wi det naadigst behøffver, at leffvere paa vort Provianshuus her j Kiøbenhaffn huis korn och anden adskillige affgrøde, som der paa Ladegaarden falde kand, effter capittels kiøb, saa vell som melck och smør effter ordinarie taxt, som tillforn er forholdet effter woris egen ordre, ey heller skall eller maa forskreffne Peder Suenske affhende eller paa andre steder lade udføre nogett aff Ladegaardsens høe eller rugfoder, men det altsammen paa stedet lade vdføre och fortere, paa dett gaardsens marck icke for giødnings skyld skall forsømmis eller forderffvis, och effterdj wj naadigst sielff vill lade ald bygningen wed lige holde baade med planckeverck, broer och porte paa voris egne veye och j andre maader, da skall forskreffne Peder Suenske os aldelis ingen flickerie eller udgifft tillskriffve. I lige maade skall alle dj huse, som nu ere paa vore egne veye udj marken, ved mackt bliffve, och skall denne voris naadigste bevilling och forpacktning angaa fra Philippi Jacobi dag 1645 udj nerverende aer och endis till Philippi Jacobi dag anno 1648 førstkommendis. Giffvett Haffniæ den 10 aprilis anno 1645.

Sæl. Registre XXI. 351.

III s.256

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 20:58:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top