eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.370

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 254
Nummer: 370


<-Forrige . Indhold . Næste->

370.

23 Jan. 1645.

Bygmester Blasius's Enke maa sælge sin Gaard til hvem hun vil og uden Afdrag føre sin Formue ud af Landet.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom Hedvig, affgangen mester Blasij, voris forrige bygmesters effterleffverske, hos os vnderdanigst lader andrage, huorledis hun skall tilsinds vere at selge hendis gaard och med børn och formue at begiffve sig her aff landet til Holland, huor hendis venner skal vere, klageligen derhos forgiffvende hender aff borgemester och raad her j vor kiøbsted Kiøbenhaffn herudinden at skee hinder och ophold, i det de ville sette hender en formynder, saa och deraff en andeel effter deris byes privilegier dennom tilholde, vnderdanigst der for begierendis, at wj hender ville tilstede, at hun forskreffne hendis gaard maa selge, skiøde och affhende til huem hender lyster och saa siden frj och wbehindret met hendis formuffve reise her aff landet, daa haffver wj aff kongelig gunst och naade naadigst bevilget och tillat, saa och her med bevilger och tillader, at forskreffne Hedvig fri och vbehindret maa selge, skøde och affhende forskreffne, hendis gaard, liggendis vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, til huem hinder lyster, och saa siden frj och wbehindret met henders formuffve begiffve sig her udaff landet, uden nogen ophold eller deraff noget til forskreffne borgemester och raad att giffve eller effterlade. Forbydendes alle och en huer etc. Friderichsborg den 23 januarij 1645.

Sæl. Registre XXI. 327.

III s.254

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 12:07:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top