eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.368

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 253
Nummer: 368


<-Forrige . Indhold . Næste->

368.

3 Dec. 1644.

Mikael Krakovitz og Hustrues gjensidige Testamente.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Michael Cracovitz, woris organist och jndvoner udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans hustru Dorothea Christina, haffver med beraad hue aff beveglige aarsager och den indbyrdis eckteskabs kierlighed, udi huilcken de tilsammen leffve, effterskreffne contract med huer andre for sig och begge deris arffvinger oprettet och indganget, at huilcken aff forskreffne tuende ecktefolck først ved den timelig død affgaar, daa skall den effterleffvende till evindelig eyendom for sig och sine arffvinger udj skiffte effter den affdøde beholde den gaard de nu iboer, liggendis udj Pilestredet, med alt huis derudj nagelfest och jordfest, sampt anden husgeraad aff trewerck, nemblig bencke, borde, stole, sengesteder och alt andet saadant for 400 rixdlr. in specie, och skulle samme 400 rdlr. udi lige lod skifftis och byttis imellom den affdødis arffvinger och den aff forskreffne tuende ecktefolck, som igien daa leffver, och di nu underdanigst hoes os lader anholde, at wj samme deris oprettede contract naadigst wille confirmere och stadfeste, da haffve wj naadigst samme deris contract confirmeret och stadfest och nu med dette wort obne breff confirmere och stadfeste, den fast och wryggelig at skall holdis och effterkommis udj alle sine ord, puncter och articler, efftersom forskreffuit staar. Forbydendis etc. Giffvet Haffniæ den 3 decembris 1644.

Sæl. Registre XXI. 317-18.

III s.253

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 11:59:27 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top