eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.367

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 252-253
Nummer: 367


<-Forrige . Indhold . Næste->

367.

2 Dec. 1644.

Bestalling for en Rebslager ved Bremerholm.

Christian 4 antager nerverende Lauridtz Hansøn for en rebslager paa Bremmerholm och haffver hand sig udi samme sin bestilling udi effterfølgendis puncter at rette och forholde. Først skall forskreffne Lauridtz Hansøn haffue fligtig och god ackt och indseende med ald den hamp, som aarligen leffveris och paa reberbanen paa forskreffne Bremmerholm forarbeidis til floden och Holmens fornødenhed, at den er god och uforfalsked, saa den kan passere for got kiøbmandsgods udi alle maader, som det sig bør. Disligeste skall hand lade giøre samme hamp vel rein och klar, som det sig bør, disligeste den och tuende gang vel igiennom hegle, saa der aff udi alle maader kand giøris, spindis och slaais och(!) wbedrageligt arbeid, som floden best kand bequemme, huor aff forskreffne Lauritz Hansøn skall haffue til affald paa huer skippund god Rigske hamp sexten skaalpund. Disligeste wille wj at alle groffve touffve, kabeltouff och redskab skulde indskydes udi woris drøgstue, effter di paa banen tilsammen slagene ere, och udi det ringeste ligge 14 dage och natter offuer, førend de bliffver tieret, paa det fugtigheden dis bedre der aff kand uddragis, udi huilcke 14 dage och natter och mere, om icke noget hastig skall forretagis, dog skal rebslageren haffve god opsigt, at idelig och allid god varme j drøgstuen holdis baade vinter och sommer, vdi lige maade skall hand och holde rigtig och klar bog imod skriffveren paa huis hand aff skriffveren anammer, saa och paa huis hand igien leffverendis vorder. Disligeste skall det hannom under høyeste straff vere forbødet, at lade løbe garnet igiennom en vaaed eller fucktig stryger, naar det paa ruller opvindis. Och haffve wj hannom for samme sin tro och fligtig tieniste naadigst bevilget til

III s.252

arbeidsløn paa sin egen bekostning och folck for huer skippund kabbelgarn at spinde ix marck, for et skippund aff alle slags liner, saa och hysing, merling och nøffling, saa och for huert skippund smaat kabbelgaarn at spinde til ligreeb 9 slette daler, for huer skippund seylgaarn och smaat kabbelgarn til ankers ridskab at spinde 18 daller. Wi wille och lade giffve hannom for huer skippund redskab hand slaar, drøger och thierer en marck dansk, till huilcket arbeide hannom aff Holmen skall forskaffis frj folck, saa titt och offte slaaes, drøges och tieris skall, och haffve wj hannom ochsaa bewilget aarligen til husleyen 15 daler courant, huilcken hans bestilling skal begyndis och angaa den 10 novembris nerverende aar sist forleden. Giffvet Kiøbenhauffn den 2 decembris 1644.

Sæl. Registre XXI. 316-17.

III s.253

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 11:50:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top