eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.365

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 251
Nummer: 365


<-Forrige . Indhold . Næste->

365.

25 Sept. 1644.

Bygmester Oluf Stenvinkel benaades for en Straf for Drab.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom Oluff Steenvinckel, bygmester, os vnderdanigst haffver ladet foredrage, at hand nogen tid forleden er kommen vdi vlycke her udj byen, der hand med byens reparation haffde at bestille, med en vogenmand ved naffn Jacob Nielsøn och giort hannom skade med en degen formedelst hans modtvilligheds skyld, huor effter hand siden er død, huorfor hand aff femten mend er soren fra hans fred, underdanigst begierendis, wi naadigst wille bevilge, at hand maa nyde hans fred igien, effterdi hand den dødes arffvinger haffver tilfreds stillet, daa effterdj aff vinderne i sagen forhuerffvet er saa vell som aff alle omstendigheder forfaris, at forskreffne Oluff Stenvinckel altid haffver veret edru och fligtig, at huis paa festningen fattedis kunde bliffue forferdiget, och Jacob Nielsøn derimod haffver veret motvillig, fortreden och opsetzig at giøre huis hannom bleff beffalet, och at hand selff til hans wlyche haffver giffvet och veret stor aarsage, haffver wi aff kongelig mackt och myndighed undt, bevilget och tilladt och nu med dette vort obne breff vnde, bevilger och tillader forskreffne Oluff Stenvinckel hans fred igien, saa hand her effter maa vere sicher och frj i vore lande och riger, huor hannom lyster, och for den sag wtiltalt i alle maader, dog skall hand tilfreds stille den dødis arffvingen och stande aabenbare skriffte. Forbydendis etc. Malmøhus den 25 septembris 1644.

Sæl. Registre XXI. 308-09.

III s.251

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 11:29:36 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top