eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.364

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 249-250
Nummer: 364


<-Forrige . Indhold . Næste->

364.

29 Marts 1644.

Hofapotheker Samuel Meyer maa oprette et tredje Apothek. Jfr. II. Nr. 720.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom wi naadigst haffver for fire och tiffve aar vngefehr forleden betenckt och for raadeligt ock got anseet her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn paa videre anordning at skulle alleniste holdis tuende velforordnede apotecher och icke flere, och wi nu naadigst befinder forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn, siden den tid vor privilegium paa apotecherne er vdgiffvet, sig meget at haffve forbedret och tiltaget, daa haffve wi naadigst for nødigt eracktet end nu et apoteche her sammesteds at skal holdis, och naadigst bevilges voris hoff apotecher, os elskelig Samuel Meyer, for hans tienistis skyld samme tredie privilegerte apoteche her sammesteds at skal holde och hannom med de andre naadigst bevilger och tillader att maa anrette och holde ett fuldkommet apoteche. Dog skal hand vere forplickt med de andre tuende allene (effter at det de andre materialister och krudkremmere skal vere forment) til forfaldende nødtørfft och leilighed at preparere och holde fall medicamenta composita, opiata, purgantia och andre saadane, disligeste de siruper, conserva, condita, olea, vngventa et emplastra, som eniste prepareris och henhør in usum medicum, och alle forskreffne species saa ferske och gode, at de kunde passere, naar de ex facultate medica (som paa vise tider om aaret skee skal) bliffve visiterede,

III s.249

haffvendis der hos vdi ackt, at hand vdaff alle slags kunde haffve tilrede, som paa et velbestilte apotecke bøer at findis, naar hannem noget a medicis at componere eller preparere bliffver befalet och paalagt. Dog skal det icke her med vere forment materialisterne, krudkremmerne, destillatoribus och andre at destillere och giøre de slags destillata, sirupos, conserva och condita vdaff ribs, kirsber, pommerantz och andet saadant, som til daglig spisning och andre gemene brug henhøre, ey heller badskerne at maa giøre huis plaster och vngventa, de til deris handverck kunde behøffve, medens det at vere dennom en huer fritt forre, dog derhos bemelte apotecher wforment sligt at preparere och giøre och siden holde fal for dennom, der effter kunde spørge. Skal det och vere forskreffne apotecker frit fore och wbehindret tillat derhos at maa holde alt, huis de andre krudkremmere her sammesteds føre, ex simplicibus adskillige slags banqvet, confect, [candiceret] och andet saadant. Skulle hand ochsaa maa holde en frj vinkielder, der vdj at vdtappe vdi potter och ammer tal adskillige slags drick, efftersom tilforn hid intill haffver veret bevilget, dog voris vdgangen forordning, om reinsk och fransk vin vdi en kielder icke at maa henleggis och vdtappis, her med vdj alle maader wforkrencket. Och effter at wj naadigst kunde betencke och os tilsinde føre, at hos bemelte apoteche retteligen ved lige at holde, som det sig bør, vil giøris stor bekostning och besuering, ville wj endnu ydermere naadigst bevilge och tillade, at forskreffne Samuel Meyer, nu tilforordnede apotecher, her effter maa vere och bliffve forskaanet for effterskreffne borgerlig bestilling och besuering, som er, at hand icke skall forordineris och vdneffnis til tingmand, rodmester, siunsmand, vorderingsmand, kiemner, kierckeverger, de fattigis forstander, neffnmand, at kreffve tyrepenge eller andet saadant, paa det at apotechet icke der offver formedelst hans fraverelse vdi andre bestilninger skulle forsømmis. Dog skal hand vere skatt, told, vackt och anden borgelig och byes tynge vndergiffven, effter hans formuffve, lige ved andre borger och indvoner her sammestedtz; dermod skal hand dog vere forplickt at selge en huer, huis hand vdaff hannom kunde behøffve at kiøbe, for et lideligt och billigt verd och ellers sig vdi alle maader forholde effter de forordninger, wj om apotecher giort haffver eller hereffter giørendis vorder. Thi forbyde wj etc. Giffvet Haffniæ den 29 martii 1644.

Sæl. Registre XXI. 291-92.

III s.250

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 09:00:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top