eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.344

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 235-236
Nummer: 344


<-Forrige . Indhold . Næste->

344.

25 Nov. 1642.

Lukas Hammers Enke og Børn maa efter hans Død vedblive at forestaa Farveriet.

Christian 4 giøre alle witterligt, att efftersom for os vnderdanigst haffuer ladett tillkiendegiffuet Anne, Lucas Hammers woris farffuers quinde her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huorledis hindis mand, forskreffne Lucas Hammer, skall were med en hefftig siugdomb anfegtett, saa hand neppellig skall komme derfra med liffuet, vnderdanigst derfore begierendis, at dersom hand wed døden affgick, hun da och hindis børn forskreffne Farffueriet fremdelis maatte niude, erbiudendis sig saaledis dermed at wille forhollde, saa ingen billig klage offuer hinde skall komme, da haffue wi naadigst bewilget och

III s.235

tillatt, saa och hermed bewilger och tillader forskreffne Anne Lucas Hammers och hindis børn, naar forskreffne Lucas Hammer wed døden affgaar, samme farffuerie at maa forestaa och dennem derfore at niude det samme som forskreffne Lucas Hammer for dennem hafft haffuer, saa lenge de dett betiener och forestaar som dett sig bør och ingen billig klage offuer dennem kommer. Forbiudendis etc. Giffuet paa wortt slott Kiøbenhaffn den 26 novembris 1642.

Sæl. Registre XXI. 189-90.

III s.236

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 3 09:40:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top