eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.34

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 28-30
Nummer: 34


<-Forrige . Indhold . Næste->

34.

1558.

Hvad der skal paasees i Kongens Fraværelse.

Werffue, som Koninglige Matt. haffuer beffallet adt wdrettis wdj Kiøpnnehaffnn wdj hanns naadis fraauerilse anno mdlviij.

1. At stadtholderenn beseer alle the forfalldnne residentzer oc lader thennum antegnne oc forschriiffue Koning. Matt. tiill all leylighedenn ther om.

III s.28

2. Item att forfare om allt thett kircke godtz indenn Kiøpnnehaffnns porthe oc wdenn, huor thet er forrycht oc bleffuenn, oc schriiffue Kon. Matt. tiill all leylighedenn ther om.

3. Item Herløff Trolle skall anthuorde borgemester oc raadt i Kiøpnnehaffnn alle the gode mendt wdlagde peninge for theris gorde medt clart register paa alle the som same peninge wdgiffuit haffuer, oc sidenn skall wpschriffues alle gode mends gorde, som igen bliffue, att fremsennde thet tiill Kon. Matt. medt register paa all leylighedt ther om.

4. Item alle the ødhe jorder, som ligge wdt tiill adellgadenn, som er beleylig adt bygge och borger kunde iboo, skall bygges indenn eth aar.

5. Item att mynthemesterenn skall lade brolegge omkring Mønthenn oc byffogetthenn for Kon. Matt. peninge skall lade brolegge for alle Kon. Matts, jorder oc bolige, sammeledes alle andre lodseygere offuer all stadenn, saa att all stanch bettages, oc huer løgerdag att holde gadernne oc rendesthenne renne, wnder theres faldsmaall, ingenn wndertagenn.

6. Adt stadtholderenn beseer thenn leylighedt om thett wanndt ther gaar i stranden aff Wandmøllenn, oc om Watther kunsthenn kanndt offuer legges offuer strandenn paa huelninger ind i slottzgraffuenn och ther settis enn mølle och wattherkonst.

7. Item att besechte och forfare om eenn mallt mølle adt bygge wiidt Wester port, huad heller Koning. Matts, skall thenn selff lade bygge eller tiilstede byenn thenn att bygge, oc thesligeste leylighedenn om enn krudt mølle adt bygge.

8. Item adt besee alle the disk dengere paa slotthett erre, som Konning. Matt. haffuer giffuit kost forudenn sangerne.

9. Om bogebinderenn adt handt henther synn hustrue oc flyer sig selff huss, saa wiill Kon. Matt. giffue hanum nogenn fettallj tiill husshollding oc jc marc, oc adt hannd skall were plictig at drage tiill Konning. Matt., nar hand bliffuer fordrit.

10. Item breff om wedt aff Bodstedt oc Biergeherrit, huer kronnens oc stiigtenns, cappittels oc closters thiennere at age vj less tiill strandenn.

11. Adt thalle medt byggemesterne om att bygge nogen beleylighedt i haffnenn att belegge skiifuenne medt om wintherenn.

12. Item the aars themmermendt, som thienner Kon. Matt., skulle were frij for byes thynge oc borgerne, som forhyrer thennum theres huss, skulle giøre thynge selff aff theres huss oc setthe theres hussleye ther epther thess høgere.

III s.29

13. Oc Konning. Matt. haffuer beffallett statholderen att lade bygge thenn jordt hoes sancti Nicolaj kiercke gordt oc paa Bremmerholmenn att setthe themmermend wdj oc andre slottz thiennere.

14. Om bibler penninge att fordre regenskaff paa aff the lærde och Knud Schriiffuere.

15. Att kiøbe iernn i Westerlandenn tiill ancker och bollther.

16. Item att forsende nogenn sildt och suenske pendinge tiill Stocholm att kiøbe iern fore.

Udkast paa Papir i Geh. Ark.

III s.30

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 6 20:41:06 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top