eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.335

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 231-232
Nummer: 335


<-Forrige . Indhold . Næste->

335.

27 Maj 1642.

Forbrydelse af en ikke bebygget Grund paa Kristianshavn.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att wi naadigst for rum tid siden haffuer giffuet Tage Andersen, fordum borger her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, en platz vdi wor kiøbsted Christianshaffn, huis

III s.231

arffuinger endnu samme grund och platz ey haffuer opfylt, indhegnet eller j ringeste maader sig med befattett effter woris naadigste befaling, som for nogle aar forleden der till byetinget ofte er lest och forkyndet, dennem tillhollder att bygge vnder samme platzis fortabelse inden aarsdagen effter, huilcket icke er effterkommet, da haffue wi aff vor synderlig gunst och naade vndt, skiødt och giffuet och nu med dette wortt obne breff vnder, skiøder och giffuer Hans Pedersen, byeskriffuer vdi forskreffne wor kiøbsted Christianshaffn, och hans arffuinger denne wor och cronens pladtz, jord, grund och eyendomb vdi bemelte Christianshaffn liggendis tuertt offuer for Torffuet vdi Dronninggaden østen op till den vbyggett platz, som wi nu sielff eyer, paa den ene och nest westen op till Lauridtz Nielsens pladtz der sammestedtz paa den anden side, som strecker sig j breden for till j samme gade førgetiuffue och siuff siellandske alne, och vdi lengden tillkommer hannem der paa wed lige bred fra forskreffne Dronningegade och bag vd till Printzens gade, huilcken forskreffne platz etc. Hafniæ 27 maji 1642.

Sæl. Registre XXI. 146.

III s.232

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 3 08:57:07 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top