eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.327

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 228-229
Nummer: 327


<-Forrige . Indhold . Næste->

327.

28 Okt. 1641.

Privilegium for et Kompagniskab til at forfærdige Leer, Skærknive og Partisaner osv. Jfr. Nr. 316.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom Hermand Wust, borger och jndwaaner her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, med sine participanter haffuer anno 1628 dend 26 septembris erlanget woris naadigste privilegium at maa fra fremmede steder hid vdi wortt land Sielland lade forskriffue nogle gode mestere, som giøre leer, skeerkniffue, partisaner och picker, och dennem nedersette vdi bemelte wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och bemelte Hermand Wust vnderdanigst foregiffuer nogle aff bemelte hans medparticipanter att were wed døden affgangen, och hand sielff icke for hans alderdomb och skrøbeligheds skyld lenger saadant kand forrestaa, huorfore hand bemelte woris privilegium haffuer affstaaet och oplatt disse effterskreffne Christian Albrecht, Hans Wiberg och Friderich Espag, borger och jndwaaner vdi bemelte wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och de nu vnderdanigst hos os haffuer ladet anhollde wi dennom naadigst woris privilegium derpaa wille meddele, da haffue wi naadigst bewilget och tillatt och hermed bewilger och tillader forskreffne Christian Alenbrecht, Hans Wiberg och Friderich Espach, mester paa samme handwerck, at maa fra fremmede steder hid vdi wortt land Sielland till dennom sielff lade indforskaffe nogle gode mestere, som forskreffne arbed och andet deslige kand giøre, dersom de iche sielff det kand offuerkomme, och dennom sig nedersette her vdi bemelte wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och effterdi vdi begyndelsen will anvendis stor bekaastning, førend samme mestere kunne hid indbringis, da wille wi forskreffne Christian Alenbrecht, Hans Winberg och Friderich Espag hermed haffue bewilget, saa och privilegerit, att naar samme mestere ere hid ankomne och sig her nedersette at arbede, da jngen saadanne mestere at maa sig vdi fembten aar dereffter nedersette her vdi kiøbstederne, vdi Kiøbenhaffn, Friderichsborg, Croneborg, saa och Wordingborg leene, saadan arbede at forferdige, dog skall dett were enhuer fritt for hid vdi landet at indføre leer, skeerkniffue, partisaner och picker och deslige, baade før forskreffne mester hid ankommer och siden, desligeste de mestere, som allerrede her vdi landet boer, frit for saadant arbede

III s.228

at forferdige, giøre och sielge till dennom, som det behager. Forbiudendis etc. Hafniæ den 28 octobris anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 103.

III s.229

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 21:34:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top