eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.325

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 227
Nummer: 325


<-Forrige . Indhold . Næste->

325.

26 Okt. 1641.

Kongen laaner af de Husarmes Penge.

Christian 4 giøre alle witterligtt och kiendis os och wore effterkommere koninger wdi Danmarck aff rett witterlig gield skyldig at were os elskelige borgemestere och raad wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa de fattige husarme her sammestedtz deris wegne 10563 rixdaler, som de os aff forskreffne fattige husarmes penge vnderdanigst laant och forstragt haffuer, huilcke forskreffne 10563 rixdaler wi bepligter os och wore effterkommere koninger vdi Danmarck forskreffne borgemestere och raad eller deris effterkommere paa de fattigis wegne aff woris rentecammer till gode reede att betale till Michaelis førstkommendis anno 1642 med 6 rixdaler till rente aff huert hundrede och hollde dennom paa forskreffne fattigis wegne skadisløs vdi alle maader, och om saa skeede, at forskreffne 10563 rixdaler icke lenger hos os bliffuer bestaaendis, da skall wore rentemestere dennom aff wortt rentecammer aarligen paa wore wegne aarligen giffue och fornøje renten aff forskreffne penge 6 rixdaler pro cento, och naar wi samme penge icke lenger wille haffue, mens bliffuer tillsindtz dennom at wille erlegge, da skall wi dennom eller deris effterkommere derom et halff aar tillforn adware, och skall dett jligemaader were dennom frit fore dennom at opskriffue, naar de dennom icke lenger vde lader hestaae, dog at de sammeledis et halff aar tillforn os vnderdanigst derom lader forstendige. Giffuet Hafniæ den 26 octobris anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 101-02.

III s.227

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 21:25:27 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top