eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.324

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 225-226
Nummer: 324


<-Forrige . Indhold . Næste->

324.

25 Okt. 1641.

Bartholomæus Haagensen faar Eneret til at tilberede Cement og Anvisning paa forfaldne kongelige Bygninger.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Bartholomeus Haagensen, borger och jndwaaner her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst for os haffuer ladet anhollde, at efftersom her vdi riget forbrugis och med stor bekaastning indføris cement fra andre nationer, huilcket her vdi riget lige saa well kand bringis till weye och haffuis som paa andre steder, da haffuer hand sig foretaget saadan werck at begynde och anrette, saa frembt wi hannom effterskreffne puncter naadigst wille bewilge:

1. Først at hannom naadigst maa forundis de gamble forfaldne, øde och ubrugellige biugninger paa Falsterboe och Lindholm, som aar effter aar bliffuer till intett och ligger nederfallen, huilcke hand

III s.225

till forskreffne werck at giøre cement aff agter att bruge, och at hand maa niude huis flere forfaldne biugninger, som findis gandske ruineret och till intett giort.

2. For det andet at saa megen cement, som fornøden giøris till woris biugninger, maa hos hannom annammis for dend priis, andre dett leffuere kand, och huis wi deraff icke behøffuer, hand det at maa sielge och affhende till jndlendiske och vdlendiske, huo det begierendis er, och det vforhindret vdskibe.

3. For dett tredie at ingen effter denne dag her vdi rigett maa tilladis eller bewilgis nogen saadant werck at begynde eller j nogen maader anrette, men saadan werck alleene were hannom och hans arffuinger privilegeret.

4. For det fierde at maa niude en tienlig platz till biugning och huse, som maa følge hannom och hans arffuinger for arff och eyendomb.

Da effterdi saadan werck er disse lande och riger till gaffn och fordeell, haffuer wi naadigst bewilget och tillatt och hermed bewilger och tillader, att forskreffne Bartholomeus Haagensen maa saadan werck anrette och till samme brug niude och behollde de gamble forfaldne, øde och vbrugellige biugninger, som findis paa Falsterboe och Lindholmb; dersom hand flere saadan gamble vbrugellige biugninger begierer, da skall hand dennom naffngiffue; dernest haffue wi och naadigst bewilget, at huis cement, som fornøden giøris till woris biugninger, skall hos hannom anammis och hannom betalis effter dend priis andre dett leffuere kand, och huis hand widere kand bringe til weye och wi icke behøffuer, dett skall were hannom tillatt at maa sielge och affhende till jndlendiske och vdlendiske, huo det begier, och det vbehindrett vdskibe. For dett tredie effterdi till sadan werck att begynde och driffue stor omkaastning will anwendis, wille wi haffue forbuddett, at jngen effter denne dag her vdi riget maa saadan werck anrette eller begynde, men hand och hans arffuinger alleene dett were privilegeritt, saa frembt hand och hans arffuinger wercket driffuer. For det fierde wille wi hannom en tienlig platz till biugning och huse att paasette lade paa huert sted aff wore leensmend vdwise, huilcken hannom och hans arffuinger for arff och eye skal følge. Forbiudendis alle och en huer etc. Hafniæ 25 octobris anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 96-97.

III s.226

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 21:16:45 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top