eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.317

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 222
Nummer: 317


<-Forrige . Indhold . Næste->

317.

7 Okt. 1641.

Indførelse og Falbydelse af Sværdfegerarbejde fra Østersøen forbydes.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom samptlig suerdtfegerne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst os haffuer ladett tillkiendegiffue, huorledis dennom stor jndpas och nærings affbrech paa deris handtering skall skee, vdi dett fremmede fra de steder vdi Østersøen liggendis hid indkommer och paa Børsen saa well som vdi andre huse sielger och forhollder deris arbede, som icke skall were saa gott och forsuarligt, som dett sig bør, saa mange derudoffuer bliffuer bedragen, och dermed deris næring affskierer och betager, vnderdanigst begierendis wi naadigst sligt wille lade os were angelegen, paa dett de fattige skatteborgere paa deris næring wed slig jndpas ey skulle sueckis, da paa dett saadant kand forekommis wille wi naadigst forbnddett haffue, saa och hermed forbiuder alle och en huer vdlendiske fra de steder vdi Østersøen sig att vnderstaa noget suertfeger arbeide her paa Børsen her vdi byen eller paa Christianshaffn att feellholde och sielge eller sielge lade, vnder warernis fortabelse de haffuer med att fare, dog icke hermed meent huis suertfeger arbede, som hid vdi riget indskickis fra Engelland, Franckerig eller Holland och paa Børsen fallholdis, naar herredage skeer, och skall suertfegerne her vdi byen derimod were forpligt att sielge deris ware for billig kiøb; saa fremtt dett befindis anderledis, skall dette wortt obne breff were jgien kaldet, huoreffter sig alle och en huer haffuer att rette och forhollde. Forbiudendis etc. Hafniæ den 7 octobris 1641.

Sæl. Registre XXI. 76.

III s.222

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 08:21:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top