eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.300

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 213-214
Nummer: 300


<-Forrige . Indhold . Næste->

300.

1 Jan. 1641.

Jakob Madsen maa udføre Egetømmer fra Norge.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom Jacob Madtzen, borger och jndwaaner vdi wor kiøbsted Christianshaffn, vnderdanigst for os haffuer ladett andrage, huorledis hand for nogen tid siden her vdi wortt rige Danmarck skall haffue sig tillforhandlett en temmellig partie kornn, huilcket hand till wortt rige Norge forsendt haffuer j dend meening, hand dett der wille quitt bliffue, och dersom hand icke andett eller rede penge kunde bekomme, da iblantt andet ege-

III s.213

tømmer derfore wille anamme, vnderdanigst derfor er begierendis, wi naadigst willde tillstede, att hand samme egetømmer aff forskrefne wortt rige Norge maatte lade vdføre, da haffue wi naadigst tillsted och bewillgett och hermed naadigst tillsteder och bewilger bemelte Jacob Madtzen, att hand maa samme egetømmer, hand sig j saa maader for korn tillforhandler, aff wortt rige Norge vdføre, dog att hand skall sette nøyagtig borgen samme egetømmer till jngen anden end till woris egen vndersaatter att skall sielge och affhende och tillforpligte sig en bewiis att skall inden en wisse tid føre tillstede, att dett till wore egne vndersaatter sollt och affhendt er. Forbiudendis etc. Giffuett paa wortt slott Koldinghus den 1 januarii anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 1.

III s.214

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 11:33:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top