eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.286

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 208-209
Nummer: 286


<-Forrige . Indhold . Næste->

286.

9 Jan. 1640.

Henrik Busmand faar Eneret til at beværte i det danske Kompagni ved Gæstebud.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige borgemestere och raad vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn haffuer antaget och bestillet Hendrich Busmand kock, borger och jndwoner vdi forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, att skall allene och dennom hand sielff till hielp tagendis worder och ingen anden kaage der vdi byen j dett danske Compagnie till brylloper och andre giesteboder, huor paa hand och vnderdanigst woris naadigste tilladelse och confirmation er begierendis, da haffuer wi naadigst tilladet och confirmeret och nu

III s.208

med dette wortt obne breff tillader och cenfirmerer forskrefne Hendrich Busmand att maa alleene och ingen anden med sitt folck och dend hand till hielp tager med kaagen betiene byen vdi det danske Compagnie till brylloper och giesteboder, effterdi hand lougligen alleene der till er antagen, dog scall hermed icke were meent, at hand sig nogen adels brylloper wed dette privilegium maa fordriste att betiene sammestedtz, med mindre det aff hannom worder billigen begieret. Forbiudendis etc. Giffvet Hadersleff den 9 januarij 1640.

Sæl. Registre XX. 181.

III s.209

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 09:08:57 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top