eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.283

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 207-208
Nummer: 283


<-Forrige . Indhold . Næste->

283.

4 Nov. 1639.

De Fatttges Forstandere maa sælge de Husarmes Gods i Ejdersted.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom wi komme vdi forfaring, huorledis Anne affgangne Hans Holstis her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn till de fattige her sammestedtz anno 1633 haffuer testamenteret 1000 rixdaler och der paa till widere forsickring leffuerit de fattigis forstandere affgangne Claus thor Smedis, fordum borge-

III s.207

mester vdi wor kiøbsted Kiøge, hans handskrifft, och efftersom forskreffne Claus thor Smedis strax der effter wed døden affgangen, haffuer hans effterlatte hustrue de fattige i noget hans godtz vdi Edersted liggendis forsickret, aff huilcket godtz de fattige siden formedelst den inundation, der paa aaret dereffter fulde, aldelis ingen profit skall haffue hafft, meden langt støre skade till digernis reparation och anden omkostning litt, da paa det de fattige j fremtiden icke j støre vlempe formedelst samme godtzis wedlige holdelse skulle gerade, ere wi naadigst tillfridtz, att forskreffne de fattigis forstandere forskreffne Ederstedtz godtz till os elskelig, hederlig och høylerd dr. Thomas Fincke, professorem och medicum herpaa universitetet, som det er begierendis sig at wille tillforhandle for ni hundrede rixdaler, maa selge och affhende. Giffuet Hafniæ den 4 novembris anno 1639.

Sæl. Registre XX. 170.

III s.208

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 08:46:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top